Uudiste arhiiv

EPE rakendab Sotsiaalfondi projekti

04.01.2010

EPE rakendab Sotsiaalfondi projekti
 

EPE rakendab ajavahemikul 01.01.2010 - 31.12.2012  Sotsiaalfondi poolt rahastatavat projekti 

Riskigruppide toimetuleku tõstmise ja tööturul võrdsete võimaluste loomise projekt

Projekti toetusotsus tehti 29.04.2009 nr 4-3/133,  tunnusnumber on 1.3.0102.09-0050. ning koordinaator SA Innove poolt pr. Pille Lugna pille.lugna@innove.ee

Projekti üldeesmärgid on: 

  1. Tööturu riskirühmade töövõime ja töövalmiduse toetamine
  2. Riskirühmadesse kuuluvate inimeste toimetuleku parandamine, elukvaliteedi tõstmine, resotsialisreerimine, tööturul parema läbilöögivõime ning suurema tööga hõlmatuse saavutamine. 
  3. Riskirühmade tööturule sisenemist takistavate tegurite, sotsiaalprobleemide ja diskrimineerimise ennetamine ja vähendamine ühiskonnas
  4. Tolerantsuse ja mõistmise suurendamine ühiskonnas riskigruppide problemaatikast
  5. Individuaalse lähenemise juurutamine sotsiaalhoolekandes
  6. Riikliku ja regionaalse poliitika toetamine sotsiaalhoolekandes
  7. Kohalike koostööpartnerluste ja võrgustikutöö arendamine tööturu riskigruppide tulemuslikumaks tööturule integreerimiseks
Projektiga lahendatakse sihtgrupil tekkinud erinevaid elukvaliteeti mõjutavaid probleeme. Projekti sihtrühma kuuluvad inimesed, kellel on tõsiseid probleeme tervisega ja/või kes kuuluvad ühiskonna riskirühma: pikaajalised töötud, erivajadustega inimesed, pikaajaliste somaatiliste haiguste või psüühikahäiretega inimesed, piiratud teovõimega inimesed, kinnipidamisasutustes viibivad terviseprobleemidega inimesed, ravikindlustamata inimesed, kutsehaiged, vanemaealised, hoolduskohustusega koormatud inimesed, mittetöötavad või üksikemad, paljulapselised pered, lähedase kaotanud pered, väikese sissetulekuga inimesed, sõltuvusprobleemidega inimesed, kodutud jt tõrjutud isikud.
 
Projekti spetsiifilised eesmärgid: 
1.      Projekti sihtgrupile vajalike, tööturule integreerimist toetavate ning takistuste kõrvaldamisele suunatud toimetulekuteenuste kättesaadavamaks muutmine: Nõustamine, juhendamine, probleemanalüüs, asjaajamisabi, läbirääkimised kolmandate isikutega, juhtumikorraldus, õigusabi
2.      Sihtgrupi õigusteadlikkuse tõstmine ning enda olukorra parandamiseks vajaminevate sotsiaalsete oskuste parandamine (asjaajamine, läbirääkimisoskused, suhtlemine vastaspoolega, enda õiguste kehtestamine jmt)
3.      Sihtgrupi elukvaliteedi paranemine ja diskrimineerimise vähendamine ühiskonnas
4.      Sotsiaalprobleemide lahendamine ja ennetamine ning seeläbi riigi kulutuste vähendamine süvenenud sotsiaalprobleemide tagajärgede likvideerimisele
5.      Sihtgrupi õiguste parem realiseerumine ühiskonnas
6.      Ühiskonna teadlikkuse tõus sihtgrupi õigustest ning eelarvamuste vähendamine
7.      Otsustajatele (ametnikele, poliitikutele ja teenuste korraldajatele) informatsiooni andmine sihgrupi praktilistest probleemidest, ettepanekute tegemine olukorra parandamiseks ning seeläbi poliitiliste ja korralduslike otsuste kvaliteedi ja asjakohasuse parandamine
 
 Projekti tegevused:
1. Klientide nõustamine
2. Juhtumikorraldus
3. Süsteemsete juhtumite lahendamine
4. Teavitustöö
5. Meeskonna arutelud
6. Projektitöötajate täienduskoolitused
7. Aruandluse ja statistika koostamine

 

 

Projekti rahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond