Uudiste arhiiv

 
Sisukaart
   
 

EPE arutas Brüsselis Euroopa patsiendiühendustega eakate kodanike õiguste ja probleemide üle

22.05.2012

22. mai 2012 PRESSITEADE - EPE arutas Brüsselis Euroopa patsiendiühendustega eakate kodanike õiguste ja probleemide üle


 EPE arutas Brüsselis Euroopa patsiendiühendustega eakate kodanike õiguste ja probleemide üle

Eesti Patsientide Esindusühing (EPE) osales kuuendale Euroopa patsientide õiguste päevale pühendatud konverentsil Brüsselis, kus käsitleti aktiivsete eakate kodanike poliitikat Euroopa Liidu liikmete, riiklikul ja kohalikul tasandil ning tutvustati eakatele kodanikele suunatud parimaid praktilisi näiteid.

EPE juristi Kristi Rekandi sõnul jäi konverentsilt kõlama seisukoht, et kuigi oleme seotud piiratud ressurssidega ja seda eriti antud hetke keerulises majanduslikus olukorras, ei tohi vahendite piiratus ohustada tervishoiuvaldkonnas osutatavate teenuste kvaliteeti ning mahtu. „Euroopale omane sotsiaal- ja tervishoiumudel ning vastavad põhimõtted peavad olema kaitstud olenemata riigi majanduslikust olukorrast,“ selgitas Rekand.

Konverentsi käigus töötati ühisarutelu tulemusena välja 13 soovitust, mida patsiendiorganisatsioonid oma edasises tegevuses eakate poliitika arendamisel järgida saavad. „Soovitustest jäi kõlama dialoogi vajadus eakate ja riikliku tasandi vahel, et 35-50-aastased ei läheks tegema eakate eest otsuseid ilma nende vajadusi lähemalt uurimata ja nendega konsulteerimata,“ kommenteeris konverentsil toimunut EPE infojuht ja juhtumikorraldaja Anne Veskimeister. „Hea praktika näidetest lähtuv lähenemine ja kitsaskohtadele lahenduse leidmine on parim lähtepunkt, millest edasi liikuda,“ lisas ta.

Eelmise aasta jooksul koguti 18 liikmesriigist 40 parima praktika näidet, mis olid jagatud kolme kategooriasse: vananemise mõjuvõim poliitikale, vananemise mõju ühiskonnale ja individuaalne mõjuvõim. Konverentsil esitletud ja hilisemalt analüüsitud hea praktika juhtumite näidete põhjal leiti, et olulisimad eakate tervishoiu- ja sotsiaalpoliitika arengut puudutavad faktorid on patsiendikeskne lähenemine ja hoolitsuse vajadus; ennetamine (sh tervishoidu puudutava informatsiooni edastamine, inimeste teadlikkuse tõstmine ja vajaduste monitooring); eakate omavaheline koostöö ja sotsiaalvõrgustike loomine ning vastavate keskuste loomine eakate eraldatuse vähendamiseks ning sotsiaalsuse suurendamiseks.

Konverentsil tõdeti, et nii siseriiklikult kui ka Euroopa Liidu tasandil on oluline märgata just eakatele iseloomulikke probleeme, nt isoleeritus transpordi puudumise tõttu. Samuti vajavad eakad oma õiguste ja vajaduste realiseerimiseks erilist tähelepanu. Lisaks tuleks siseriiklikult kaaluda erinevate ametkondade (riik, omavalitsuste ja vabaühendused) vahelise koostööleppe loomist ning seadustamist, mis reguleeriks eakate jaoks oluliste osapoolte omavahelist koostööd ja kohustusi. Konverentsil esinesid sõnavõttudega näiteks, Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi peadirektor Paola Testori Coggi, Euroopa parlamendi asepresident Gianni Pittella, Euroopa patsientide foorumi direktor Nicola Bedlington, Euroopa parlamendi liige ja Euroopa demokraatide ning liberaalide alliansi (ALDE) asepresident Antonya Parvanova.

Konverentsi korraldanud kodanikuühenduse ACN direktor Teresa Petrangolini sõnul peavad liikmesriikide valitsused panustama ka eakate õiguste tagamisse, mis saab üha enam osaks sotsiaal- ja tervishoiupoliitikast vananeva Euroopa taustal. Ta toonitas, et eakaid ei tohiks näha mitte üksnes täiendava koormana, mida kanda võimalikult väheste kuludega, vaid kui täiendavat ja vajalikku ressurssi ühise arengu protsessis.

Konverentsi eestvedajaks oli Active Citizenship Network (ACN). Tegemist on Euroopa kodanikuühendusi koondav partnerlus võrgustikuga, mis hõlmab 100 kodanikuorganisatsiooni 30 Euroopa riigist. ACN suunab ja julgustab kodanike aktiivset Euroopa poliitika kujundamisel kaasa rääkima. ACN loodi detsembris 2001. Rohkem infot ACN kohta leiab koduleheaadressilt www.activecitizenship.net.

EPE on 1994. aastal asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on esindada patsientide huve nii individuaalsel, süsteemsel kui ka rahvusvahelisel tasandil. EPE pakub nõustamisteenust, tuge üksikjuhtumite lahendamisel ja võimalusel ka õigusabi. EPE tegevuse üldisteks eesmärkideks on tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemi patsiendisõbralikkuse tõstmine ja  patsientide teavitamine nende õigustest. Lisainfot EPE tegevuste ja nõustamisteenuste, samuti patsientide õiguste kohta leiab kodulehelt www.epey.ee, samuti EPE Facebooki lehelt.  EPE peamised rahastajad  aastatel 2010 - 2012 on Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Sotsiaalministeerium.

Lisainfo:

Anne Veskimeister
EPE infojuht ja juhtumikorraldaja
e-post: info@epey.ee

Kirsti Rekand
EPE jurist
e-post: kristi@epey.ee

 

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Mental Disability Advocacy Center KÜSK sm2 Open Society Institute EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Avatud Eesti Fond Euroopa Sotsiaalfond Tallinna linn Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Hasartmängumaksu nõukogu
 
www kujundamine