Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE uuring paljastab, et suur osa sotsiaal- ja hoolekandeteenustest ei ole kättesaadavad

19.02.2014

EPE uuring paljastab, et suur osa sotsiaal- ja hoolekandeteenustest ei ole kättesaadavad
 

EPE avaldas uuringuraporti "Sotsiaal- ja hoolekandeteenuste osutamine puuetega inimestele Eesti omavalitsustes", mis paljastab, et suur osa sotsiaal- ja hoolekandeteenustest ei ole Eestis kättesaadavad.

Läbiviidud uuring kinnitas puuetega ja erivajadusega inimeste väga ebavõrdset olukorda teenuste saamisel Eesti eri paigus ning tõi välja drastilise olukorra teenuste mittekättesaadavuse osas. Nii oli vastanud kohalikes omavalitsustes puuetega inimestele keskmiselt kättesaadavad vaid kuus sotsiaalteenust vaadeldud kolmeteistkümnest. Erihoolekandeteenustest oli keskmiselt kättesaadav vaid üks teenus vaadeldud viiest. Viiendikus KOV-idest polnud kättesaadav mitte üksi erihoolekandeteenus.

Uuringust selgus, et ebavõrdsed tingimused on tugevalt seotud omavalitsuste suurusega. Puuetega inimeste sotsiaalteenuste kättesaadavus on väiksema eelarve ja elanike arvuga omavalitsustes kolm kuni kuus korda piiratum, kui suuremates omavalitsustes. Erihoolekandeteenuste kättesaadavuse ebavõrdsust ilmestab fakt, et kolmandikus väiksema eelarvega KOV-idest pole kättesaadav mitte ükski erihoolekandeteenus.

Samuti on puuetega ja erivajadusega inimestele suunatud teenuste kätesaadavus oluliselt seotud vaneamaealiste osakaaluga omavalitsustes – suurema vanemaealiste osakaaluga omavalitsustes on näiteks vaimupuudega isikute päevakeskuse teenus üle kümne korra vähem kättesaadav, kui nendes omavalitsustes, kus vanemaealisi osakaal on väiksem. Toodud seos seab sihtgrupi eriti ebavõrsesse olukorda Eesti eri paigus, kuna mitmete teenuste korral on just vanemaealiste hulgas vajadus teenuste järele suurem.

Puuetega ja erivajadustega inimestele suunatud teenuste kättesaadavust piirab uuringu põhjal kõige enam finantsvahendite puudus, samuti on oluliseks piiravaks teguriks spetsialistide puudus. Puuetega inimeste abistamist piirab ka see, et omavalitsuste teadlikkus enda vallas või linnas elavatest puuetega inimestest on väga madal.

Oluliseks probleemiks teenuste kättesaadavuse tagamisel on tihti omaosaluse nõue, mis teenuste korraldaja hinnangul peaks olema küll sihtgrupile jõukohane, kuid mis tegelikkuses muudab teenuse paljudele kättesaamatuks. Nii langes sotsiaaltranspordi kasutamine ühes omavalitsuses drastiliselt peale seda, kui see polnud enam tasuta kättesaadav.

Omavalitsuste ootused riigi suhtes olid muuhulgas, et riik määratleks selgelt teenused, mille kättesaadavus peaks olema sihtgrupile tagatud ning kindlustaks selleks ka vajalikud finantsvahendid. See ootus ühtib riigikontrolli ja OECD poolse tähelepanujuhtimisega Eesti riigi ülesannetest sotsiaalteenuste korraldamisel.

Uuringut rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

Loe uuringut:

>>
KOV uuring EPE

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

sm2 Balti-Ameerika Partnerlusprogramm KÜSK EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Hasartmängumaksu nõukogu Open Society Institute Euroopa Sotsiaalfond Avatud Eesti Fond Tallinna linn Mental Disability Advocacy Center
 
Kodulehtede valmistamine