Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE tõstatas küsimuse TKE töös

03.10.2014

EPE tõstatas küsimuse Tervishoiuteenuste Kvaliteedi Ekspertkomisjoni töös
 

23. juulil 2014 saatis EPE Sotsiaalministeeriumile märgukirja juhtumitest, kus Tervishoiuteenuste Kvaliteedi Ekspertkomisjon on jätnud patsiendi avalduse menetlusse võtmata. vt kirja sisu alt

2. septembril 2014 saatis Sotsiaalministeerium EPE-le järgmise sisuga kirja:  "Olete saatnud Sotsiaalministeeriumile märgukirja, milles teete ettepaneku muuta TTKS-i § 502 lõike 3 punkti 2 ning tunnistada kehtetuks TTKS-i § 502 lõike 3 punkt 3, mis välistab patsiendile ravikvaliteedi hinnangu andmise asjas, milles toimub kohtuvaidlus ning mille vaidluse esemeks on ravikvaliteet.  Teatame Teile oma vastuse viibimisest, kuna vajame probleemi analüüsimiseks ja seisukoha kujundamiseks pikemat tähtaega. Saadame Teile vastuse 30. septembriks 2014. a."

3. oktoobril 2014 saatis Sotsiaalministeerium EPE märgukirjale lõpliku vastuse, millest nähtub, et vaatamata võetud ajapikendusele ei saanud ministeerium EPE esitatud küsimusest aru.   vt kirja vastust allolevalt lingilt 

 

Lugupeetud Sotsiaalministeerium
Gonsiori 29
15027 Tallinn
 
Lugupeetud Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon
Gonsiori 29
15027 Tallinn 23.juuli 2014. a
 
Märgukirja esitaja: Elvis Veidrik
Kontaktaadress: Eesti Patsientide Esindusühing; Kaupmehe 14, 10114 Tallinn
Kontaktid: e-post elvis@epey.ee; tel 656 6429
 
MÄRGUKIRI
 
Kvaliteetne tervishoiuteenus peab vastama selle teenuse osutamise ajal kehtivatele nõuetele, seal hulgas kutse- ja erialastele nõuetele ning kaasaja arstiteaduse üldisele tasemele, olemasolevatele ressurssidele ning patsiendi tervise seisundi vajadustele ja rahulolule (http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervishoid-ja-ravimid/tervishoiuteenuste-kvaliteet-ja-jarelevalve.html).  Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (TTKS) § 502 lg 1 alusel on Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon (TKE) nõuandev komisjon, mille eesmärk on patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmine ning hinnangust tulenevalt Terviseametile, Eesti Haigekassale ja tervishoiuteenuse osutajatele ettepanekute tegemine. Vastavalt TTKS § 502 lg 3 p 2 ja 3 keeldub TKE avalduse menetlemisest, kui samas asjas on olemas jõustunud kohtuotsus või samas ajas toimub kohtumenetlus.
 
Eesti Patsientide Esindusühinguni (EPE) on jõudnud mitmed kliendijuhtumeid, kus TKE on TTKS §502 lg 3 p 2 meelevaldselt kohaldanud ning jätnud patsiendi esitatud avalduse menetlemata põhjusel, et isikuga seoses on toimunud või on pooleli kohtumenetlus, mille vaidluse esemeks ei ole osutatud tervishoiuteenuse kvaliteet. EPE hinnangul ei ole õiguspärane olukord, mil TKE keeldub arvamuse andmisest nt tahtest olenematu ravi kohaldamise menetlusele põhjendusega, et antud asjas on jõustunud kohtuotsus, kui vastava kohtumenetluse esemeks ei ole osutatud tahtest olenematu ravi kvaliteet.
 
Tulenevalt juriidilisest määratlusest ei ole TKE otsused Haldusmenetluse seaduse § 51 mõttes käsitletavad kui haldusaktid, vaid kui haldustoimingud (Tallinna Ringkonnakohus, otsus nr 3-13-2251). Sellest lähtuvalt puudub ka võimalus taotleda Halduskohtumenetluse seadustiku § 37 lg 2 p 1 alusel nende tühistamist. Järelikult on TKE otsus kohtu jaoks kui eksperthinnang, mida vaidluspool võiks esitada mõne fakti tõendamiseks või ümberlükkamiseks. 
 
TTKS §502 lg 3 p 3 välistab TKE õiguse anda hinnangut juhul, kui samas asjas toimub kohtumenetlus, mille sisuks on osutatud tervishoiuteenuse kvaliteet. Antud säte ei saavuta oma eesmärki, kuna TKE on riiklikult tunnustatud tervishoiuteenuse kvaliteedi määraja ning tema otsus on kohtus tõendiks. EPE leiab, et kui vaidluspool soovib kohtumenetluse käigus, mille vaidluse esemeks on osutatud tervishoiuteenus, saada ekspertarvamust/eriteadmistega isiku arvamust , peaks ja võiks tal olla täielik õigus see saada muuhulgas ka TKE-st.
 
Seadused peavad olema selged ja üheselt mõistetavad, mistõttu tuleb õigusaktid koostada võimalikult lihtsas keeles, selgelt ja täpselt. Samuti tuleb seaduseid sõnastades arvestada sihtgrupiga, kellele seadused on adresseeritud.
 
Lähtudes eeltoodust ja tuginedes kliendijuhtumitele on selge, et TKE § 502 lg 3 p 2 ja 3 ei saavuta oma eesmärki. Lähtudes asjaolust, et Sotsiaalministeeriumi ja TKE pädevusse kuulub vastava valdkonna arendamine teeb EPE ettepaneku:
 
1.Kohaldada TTKS § 502 lg 3 p 2 patsientide avalduste menetlemisel vaid juhul kui antud asjas on olemas jõustunud kohtuotsus, mille vaidluse esemeks on olnud osutatud tervishoiuteenuse kvaliteet.
 
2.Tühistada TTKS § 502 lg 3 p 3, mis välistab patsiendile ravikvaliteedi hinnangu andmise asjas, milles toimub kohtuvaidlus ning mille vaidluse esemeks on ravikvaliteet.
 
(Allkirjastatud digitaalselt)
 
Lugupidamisega
Elvis Veidrik
 
Märkus: Esimeses lõigus märgitud viidet Sotsiaalministeeriumi kodulehel ei ole võimalik enam avada, sest minisfteeriumil on uus koduleht.
28. oktoobril 2014 ei olnud võimalik dokumenti SoM uuelt kodulehelt leida  ja seda ka erinevaid otsingusõnu kasutades. 
 
 
 
 
Vt. 2. septembri 2014 vastust Sotsiaalministeeriumilt
 

 

>>
2014. 3. okt. - SOM vastuskiri TKE kohta

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Tallinna linn Hasartmängumaksu nõukogu Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 Mental Disability Advocacy Center Open Society Institute EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Euroopa Sotsiaalfond KÜSK Avatud Eesti Fond
 
www kujundamine