Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

07.11.2016

EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos
 

Eesti Patsientide Esindusühing saatis 7. novembril 2016 alloleva e-kirja terviseandmete parandamise ja kustutamise kohta digilugu haldavale E-Tervise SA-le.

Kirja all on 23. novembril 2016 saadud vastus E-Tervise sihtasutuselt.

________________________________________

From: Pille Ilves [mailto:pille@epey.ee]
Sent: Monday, November 07, 2016 4:55 PM
To: etervis@e-tervis.ee
Subject: terviseandmete parandamine ja kustutamine
 
Tere,
 
Meie ühingu poole on pöördunud mitmed patsiendid murega terviseandmete täpsuse osas. Küsime:
 
Esiteks:
•         Kuidas ekslikult või küsimärgiga pandud diagnoose on võimalik digiloost kustutada juhtudel kui hiljem on selgunud, et diagnoos on osutunud valeks.
•         Kuidas sellisel puhul toimida? Eriti oluline on see näiteks patsientidele, kellele on ekslikult pandud HIV diagnoos.
•         Kas olete kursis, kas Eestis on olemas nakkushaigete register ja kuidas sealt ennast kustutada on võimalik kui vereanalüüsid diagnoosi ei kinnita?
 
Teiseks
Paljud patsiendid on imestunud tervisedeklaratsioonide sisu üle, mis lisab automaatselt varem põetud haigused ilma kuupäevadeta. See jätab mulje nagu patsient põeks kõiki neid haigusi deklaratsiooni väljaandmise hetkel vaatamata asjaolule, et tervis on ammu paranenud. See tekitab olukorra, kus deklaratsiooni sisu ei vasta tegelikkusele ning see häirib patsiente. Arstid kehitavad patsientide küsimuste peale vaid õlgu öeldes, et "programm on selline".   
•         Kuidas kustutada tervisedeklaatsioonilt diagnoosid, mida patsient enam ei põe?
•         Kui pikk on periood, millal põetud haigused deklaratsiooni lisatakse (kui see periood üldse on olemas)?
•         Või on ilma kuupäevata diagnooside lisamisel deklaratsioonile mõni oluline põhjus, mida patsiendid ei tea?
 
Kolmandaks:
Kuidas patsiendil on võimalik algatada arsti poolt lisatud kommentaaride parandamist või kustutamist, kui need sisaldavad valesid fakte või subjektiivseid ja patsienti halvustavaid hinnanguid, mis tervise seisukohast ei ole olulised. Näiteks võib olla patsient esitanud oma arstile lisaküsimusi, soovinud koopiaid terviseandmetest, nõudnud sisulisemat infot, paremat teenusekvaliteeti, pole olnud rahul personali suhtumise ja hoolsusega või on mõnest protseduurist/ravist/ravimist keeldunud.
Kuigi need on täiesti seaduslikud patsiendi enesemääramisõiguse teostamise ilmingud, on osad arstid lisanud seepeale haiguslukku patsiendi kohta halvustavaid sõnu nagu "kuri", "kahtlustav", "paranoiline", "rahulolematu", "umbuslik" jmt.
•         Kuidas oma õigusi teadvad patsiendid saavad halvustavad märkused oma haigusloost kustutada ? Alternatiiv oleks muuta need sõnad fraasideks, mis kajastavad tegelikult juhtunud olukorda, nagu "küsib lisaküsimusi oma ravi kohta", "nõuab paremat teenust", "nõuab taimetoitlase menüüd","ei ole rahul, et pidi mitu tundi ukse taga ootama", "patsiendil on kaebus ravikvaliteedi osas", "keeldub ravimist kõrvalmõjude tõttu" vmt
Patsientidele on see oluline selleks, et neid halvustavate hinnagute tõttu hiljem teiste arstide poolt tõrjuvalt kohtlema ei hakataks.
 
 
Teid vastuste eest ette tänades,
 
Pille Ilves
Eesti Patsientide Esindusühing   
 
 
________________________________________
From: Eesti E-tervise SA kasutajatugi [mailto:abi@e-tervis.ee] 
Sent: Wednesday, November 23, 2016 11:00 AM
To: pille@epey.ee
Subject: Vastus: [PöördumiseID#2016110868000077] FW: terviseandmete parandamine ja kustutamine
 
Lugupeetud Pille Ilves
 
Täname, et pöördusite E-tervise SA kasutajatoe poole.
Loetavuse lihtsustamiseks paigutasin vastused küsimuse või küsimuste grupi juurde.
 
Esiteks: 
• Kuidas ekslikult või küsimärgiga pandud diagnoose on võimalik digiloost kustutada juhtudel kui hiljem on selgunud, et diagnoos on osutunud valeks. 
 
Tervise infosüsteemi edastatud dokumentide osas vastutab sisu eest tervishoiuteenuse osutaja. Juhul kui patsient tuvastab, et tervise infosüsteemi edastatud dokument ei ole õige, tuleks pöörduda dokumendi edastanud tervishoiuteenuse osutaja poole.
Eesti e-tervise SA-l ei ole pädevust ega õigust muuta tervise infosüsteemi edastatud dokumente. Patsiendil on õigus nõuda tervise infosüsteemi ebaõigeid isikuandmeid edastanud isikult ehk siis tervishoiuteenuse osutajalt õigete isikuandmete edastamist tervise infosüsteemi.
 
• Kuidas sellisel puhul toimida? Eriti oluline on see näiteks patsientidele, kellele on ekslikult pandud HIV diagnoos. 
• Kas olete kursis, kas Eestis on olemas nakkushaigete register ja kuidas sealt ennast kustutada on võimalik kui vereanalüüsid diagnoosi ei kinnita? 
 
Eestis on olemas nakkushaiguste register.  Registri vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium ja  volitatud töötleja on Terviseamet. Nakkushaiguste registriga seotud info osas soovitame teil pöörduda Terviseameti poole.
 
Teiseks 
Paljud patsiendid on imestunud tervisedeklaratsioonide sisu üle, mis lisab automaatselt varem põetud haigused ilma kuupäevadeta. See jätab mulje nagu patsient põeks kõiki neid haigusi deklaratsiooni väljaandmise hetkel vaatamata asjaolule, et tervis on ammu paranenud. See tekitab olukorra, kus deklaratsiooni sisu ei vasta tegelikkusele ning see häirib patsiente. Arstid kehitavad patsientide küsimuste peale vaid õlgu öeldes, et "programm on selline".    
• Kuidas kustutada tervisedeklaratsioonilt diagnoosid, mida patsient enam ei põe? 
 
Vastav informatsioon saab ilmneda ainult tervishoiuteenuse osutaja esitatud dokumentatsioonist.  Juhtimisõiguse andmise puhul huvitab arsti vastav info, kui võimalik risk. Arst peab hindama tõendi väljastamisel kas isik on paranenud ja valmis juhtimisõiguse saamiseks.
 
• Kui pikk on periood, millal põetud haigused deklaratsiooni lisatakse (kui see periood üldse on olemas)? 
• Või on ilma kuupäevata diagnooside lisamisel deklaratsioonile mõni oluline põhjus, mida patsiendid ei tea?
 
Seisundit, milles ei ole lubatud isikul sõidukit juhtida on reguleeritud liiklusseaduses ja selle alusel antud määruses 16.06.2011 nr 80 „Mootorsõidukijuhi ja mootorsõiduki juhtimisõiguse taotleja ning trammijuhi ja trammi juhtimisõiguse taotleja tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisenõuded, sealhulgas meditsiinilised vastunäidustused, mille korral mootorsõiduki ja trammi juhtimine ei ole lubatud
Eelnimetatud määrus sätestab tingimused diagnooside ajalise määratlemise osas.
https://www.riigiteataja.ee/akt/116062015009 
Diagnoosi kuvamine deklaratsioonis annab arstile info, millele tähelepanu pöörata. Tõendi väljastamisel vastutab arst, et on kontrollinud isiku terviseseisundit ning  veendunud, et näites deklaratsioonis kuvatud haigus on ravitud.
Näiteks: Keskmise või raske obstruktiivse uneapnoe sündroomi diagnoosiga 1. gruppi kuuluv juht:
1) peab enne tervisetõendi väljastamist läbima vastava eriarsti konsultatsiooni ja tal peab olema eriarsti hinnang, et juhi terviseseisund on asjakohase raviga piisavalt kontrolli all ja tema juhtimisvõime ei ole seisundist tulenevalt vähenenud;
2) peab olema läbinud arstliku läbivaatuse vähemalt üks kord kolme aasta jooksul.
 
Kolmandaks: 
• Kuidas patsiendil on võimalik algatada arsti poolt lisatud kommentaaride parandamist või kustutamist, kui need sisaldavad valesid fakte või subjektiivseid ja patsienti halvustavaid hinnanguid, mis tervise seisukohast ei ole olulised. Näiteks võib olla patsient esitanud oma arstile lisaküsimusi, soovinud koopiaid terviseandmetest, nõudnud sisulisemat infot, paremat teenusekvaliteeti, pole olnud rahul personali suhtumise ja hoolsusega või on mõnest protseduurist/ravist/ravimist keeldunud. Kuigi need on täiesti seaduslikud patsiendi enesemääramisõiguse teostamise ilmingud, on osad arstid lisanud seepeale haiguslukku patsiendi kohta halvustavaid sõnu nagu "kuri", "kahtlustav", "paranoiline", "rahulolematu", "umbuslik" jmt.  
 
Nagu punktis 1 sai märgitud saab vastavad muudatused sisse viia ainult tervishoiuteenuse osutaja, kes on vastava dokumendi koostanud. Eesti e-tervise SA ei saa muuta ravidokumentatsiooni sisu. Kodaniku pöördumisel meie poole saame vaid tervishoiuteenuse osutajale edastada teabe pöördumise osas.
 
• Kuidas oma õigusi teadvad patsiendid saavad halvustavad märkused oma haigusloost kustutada ? Alternatiiv oleks muuta need sõnad fraasideks, mis kajastavad tegelikult juhtunud olukorda, nagu "küsib lisaküsimusi oma ravi kohta", "nõuab paremat teenust", "nõuab taimetoitlase menüüd","ei ole rahul, et pidi mitu tundi ukse taga ootama", "patsiendil on kaebus ravikvaliteedi osas", "keeldub ravimist kõrvalmõjude tõttu" vmt 
Patsientidele on see oluline selleks, et neid halvustavate hinnagute tõttu hiljem teiste arstide poolt tõrjuvalt kohtlema ei hakataks. 
 
Infosüsteemi edastatud dokumentide sisu osa eest vastutab, dokumendi koostanud isik. Infosüsteemi haldajal puudub õiguslik alus ja kompetents teha muudatusi dokumentide sisus. Juhul kui dokumentides on kommentaare, mis oma olemuselt ei ole tervishoiuteenuse osutamisega seotud, tuleks nende osas pretensiooniga  pöörduda kas tervishoiuasutuse poole, Terviseametisse või Sotsiaalministeeriumi juures tegutseva  tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni
 
Kui Teil on lisaküsimusi, siis palun võtke ühendust meie kasutajatoega e-posti aadressil abi@e-tervis.ee või telefoninumbril 6 943 943. Oleme avatud 7.00-22.00.
 
Lugupidamisega
Tarmo Kuusepalu
Kasutajatoe spetsialist
Eesti E-tervise SA
 
 
 

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).

 
Ühingust
 
EPE teenused
Ootame annetusi
Uudised
Kajastused meedias
Juhtumite näiteid
Statistika alates 1994
Organisatsioonist
Projektid
 
EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013
 
ESF projekt 2010 - 2012
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Hasartmängumaksu nõukogu Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 Euroopa Sotsiaalfond KÜSK Open Society Institute Avatud Eesti Fond Tallinna linn EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Mental Disability Advocacy Center
 
Kodulehe loomine