Patsientide õigused

 
Sisukaart
   
 

Patsientide õigused:

 1. Õigus tervishoiule  (sh õigus ennetavatele meetmetele ja uuendustele)
 1. Õigus tervishoiuteenustele ligipääsule
 1. Õigus inimlikule ja isikuõigusi austavale kohtlemisele
 1. Õigus isikupuutumatusele ja õigus teha otsuseid oma keha osas (sh teadev nõusolek)
 1.  Enesemääramisõigus ja õigus toetatud otsusetegemisele vähenenud võimekuse korral
 1. Õigus informatsioonile ja tutvuda ravidokumentidega
 1. Õigus teenuseosutaja valikule
 1. Õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele, isikuandmete kaitse
 1. Õigus kvaliteetsele arstiabile
 1. Õigus õigeaegsele arstiabile
 1. Õigus turvalisele teenusele
 1. Patsiendi õigus olla kaitstud kliinilistes uuringutes
 1. Õigus individuaalsele kohtlemisele
 1. Õigus elule (sh õigus efektiivsele surmajuhtumite uurimisele)
 1. Piinamise/alandava kohtlemise keeld ja õigus kannatuste vältimisele
 1. Patsiendi õigused organdoonorluses
 1. Patsiendiõigused erinevates olukordades: alaealised patsiendid, loote õigused, ema õigus oma kehale, surrogaatemadus, eutanaasia, piiriülene tervishoid jm
 1. Psüühilise erivajadustega isikute õigused – kinnisesse asutusse paigutamisel, ohjelduse korral, teovõime piiramise korral, ohtlikkuse või otsusevõime hindamisel  jm
 1. Õigus õiguskaitsele ja protsessiõigused
 1. Õigused kaebuste menetlemises
 1. Õigus kompensatsioonile tekitatud kahju korral

 

Puudega inimeste õigused:

 1. Võrdsus ja mittediskrimineerimine
 1. Juurdepääsetavus
 1. Õigus elule
 1. Võrdne tunnustamine seaduse ees
 1. Juurdepääs õigusemõistmisele
 1. Õigus vabadusele ja isikupuutumatusele
 1. Kaitse ekspluateerimise, vägivalla ja väärkohtlemise eest ja õigus kannatuste vältimisele
 1. Kehalise ja vaimse isikupuutumatuse kaitse – õigus nõusolekule
 1. Puudega inimeste õigus liikumisvabadusele
 1. Õigus iseseisvale elule ja kogukonda kaasamisele
 1. Isiklik liikumisvõime
 1. Sõna ja arvamusvabadus ning juurdepääs teabele
 1. Eraelu puutumatus
 1. Kodu ja perekonna austamine
 1. Õigus haridusele
 1. Õigus tervishoiule
 1. Habilitatsioon ja rehabilitatsioon
 1. Töö ja tööhõive
 1. Küllaldane elatustase ja sotsiaalne kaitse
 1. Osalemine poliitilises ja avalikus elus
 1. Osalemine kultuurielus, virgestus-, puhke- ja sporditegevuses

 

Naiste, laste, kinnipeetute inimõigused tervise kaitsel:

 1. Kinnipeetute õigused tervise kaitsel, kinnipidamise tingimused
 1. Ohvrite õigused lähisuhte vägivalla korral

 

 
Seadusandlus
 
Põhiõigused
Õigusaktid
Patsientide õigused
 
Õigus tervisele
 
Õigus isikupuutumatusele ja enesemääramisele
 
Õigus teisele arvamusele
 
Õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele
 
Õigus füüsilisele turvalisusele
 
Õigus inimväärikusele
 
Ligipääs õiguskaitsele
 
Kokkuvõte Euroopa patsiendiõiguste harta hindamisest 2011
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

SEA1
 
Soodsad kodulehed