Õigus tervisele

 
Sisukaart
   
 

 

 
 
                             

Elanikkonna tervise kaitsmise üldpõhimõte on sätestatud Eesti Põhiseaduses § 28 "Igaühel on õigus tervise kaitsele" ning paljudes rahvusvahelistes lepingutes ja õigusintrumentides. Kahjuks puudub Eestis otsene patsientide õigusi käsitlev seadus, mistõttu on erinevad patsiendiõigused Eesti seadusandluses laiali pillutatud erinevatesse õigusaktidesse ning neid on patsiendil keeruline leida.

Õigus tervise kaitsele tähendab, et riik kehtestab kindla riikliku tervishoiuteenuste paketi, mida oma kodanikele võimaldatakse. Põhiseaduse kohaselt tuleb tervise kaitse tagada igaühele ilma diskrimineerimiseta.  Põhiseaduse § 28 tähendab sisuliselt, et kui selline pakett on kehtestatud (Eestis tervishoiuteenuste loeteluga), siis tuleb see tagada kõigile võrdselt ilma diskrimineerimiseta. Üldine diskrimineerimiskeeld laiendab seda põhimõttega, et kehtestatud paketi raames peavad pakutavad tervishoiuteenused olema kättesaadavad ja ligipääsetavad kõigile võrdselt ilma vahettegemiseta materiaalsel, inimlikul vm pinnal. ÜRO lepingu art 12 kommentaarid ja Euroopa Patsiendiõiguste Harta kohaselt on "inimesel, kes vajab ravi, kuid ei suuda ravikulusid tasuda, õigus saada tasuta teenindust." Seepärast on Eesti Patsientide Esindusühingu arvates Eesti tänane olukord põhiseadusega vastuolus, kus paljudele ravikindlustamata inimestele ei ole tervishoid kättesaadav. EPE pöördumise tulemusena möönis Õiguskantsler Allar Jõks küsimuste olemasolu ning lubas läbi viia sellekohase uuringu. Kahjuks uuringut kunagi ei valminud ja küsimus jäi endiselt õhku.

Euroopa Patsiendiõiguste Harta kohaselt peab riiklik tervishoiuteenuste pakett sisaldama teaduslikult tõestatud ravi- ja diagnoosimismeetod, mis on inimestele vajalikud nende elukvaliteedi säilitamiseks ja tõstmiseks ning vastama iga patsiendi tervislikule seisundile. See aga ei tähenda, et riigil on kohustus tagada kõiki teadaolevaid tervist edendavaid teenuseid (nt ilukirurgia või elustiili ravimid).

Tervishoid on tegevuste kogum, mis hõlmab haiguste ennetust, ravi ja vaevuste leevendamist ning tervise säilitamist nii inimese enda kui tervishoiutöötajate poolt.

 
 
 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta:
 
Artikkel 35. Tervishoid
Igaühel on siseriiklike õigusaktide ja tavaga ette nähtud tingimustel õigus ennetavale tervishoiule ning ravile. Kogu ühenduse poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagatakse inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.
ÜRO Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt
Artikkel 12
     1. Käesolevast paktist osavõtvad riigid tunnustavad iga inimese õigust maksimaalsele füüsilisele ja psüühilisele tervisele.
     2. Abinõud, mida käesolevast paktist osavõtvad riigid selle õiguse täielikuks teostamiseks peavad tarvitusele võtma, sisaldavad samme, mis on vajalikud, et:
     a) kindlustada surnult sündimise ja laste suremuse vähenemine ning lapse tervislik areng;
     b) parandada igati väliskeskkonna hügieeni ja tööhügieeni tööstuses;
     c) ära hoida ja ravida epideemilisi, endeemilisi, kutse- ja teisi haigusi ja võidelda nendega;
     d) luua tingimused, mis tagaksid kõigile arstiabi ja meditsiinilise hoolitsuse haiguse korral.
 
Artikkel 12 on ÜRO poolt põhjalikult lahti seletatud, sisaldades mitmeid erinevaid nõudeid riikide tervishoiukorraldusele.
 
ÜRO kommentaar nr 17 artiklile 12.2 d) Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelises paktis:
Tingimuste loomine, mis tagaks kõigile arstiabi ja meditsiinilise hoolitsuse nii füüsilise kui vaimse haiguse korral, sisaldab kõigile võrdset ja õigeaegset ligipääsu peamistele ennetavatele, tervistavatele ja rehabiliteerivatele tervishoiuteenustele ning tervisealasele haridusele; regulaarsetele skriiningprogrammidele; sobivale ravile levinud haiguste, tõvede, vigastuste ja puuete korral, eelistatult kogukonna tasandil; samuti peamiste ravimite võimaldamist; ning sobivat vaimse tervise ravi ja hooldust.
 
 
Oluliseks rahvusvaheliseks lepinguks on Täiendatud ja parandatud Euroopa sotsiaalharta, mille artiklid 11 ja 13 on Eesti poolt ratifitseeritud ja seega siduvad:
 
Artikkel 11. Õigus tervise kaitsele
 
Et rakendada tulemuslikult õigust tervise kaitsele, kohustuvad lepingupooled kas otseselt või koostöös avalik-õiguslike ja eraõiguslike organisatsioonidega võtma vajalikke meetmeid, et muu hulgas:
1. võimaluste piires likvideerida terviserikete põhjused;
2. luua tervise parandamiseks ja isikliku vastutuse tõstmiseks terviseküsimustes nõustamis- ja väljaõppevõimalused;
3. hoida niipalju kui võimalik ära epideemilisi, endeemilisi ja muid haigusi ning õnnetusi.
 
Artikkel 13. Õigus saada sotsiaal- ja meditsiiniabi
 
Et rakendada tulemuslikult õigust saada sotsiaal- ja meditsiiniabi, kohustuvad lepingupooled:
1.   tagama, et iga piisavate elatusvahenditeta isik, kes pole suuteline oma tööga või muude allikate, eelkõige sotsiaalkindlustussüsteemi hüvitiste kaudu selliseid vahendeid hankima, saab küllaldast abi ning haigestumise korral oma seisundile vastavat hooldust;
2.   tagama, et selline abi ei ahendaks selle saaja poliitilisi või sotsiaalseid õigusi;
3. sätestama, et igaüks võib saada asjaomaste avalik-õiguslike või eraõiguslike talituste kaudu niisugust nõustamist või isiklikku abi, mis on vajalik vältimaks, kõrvaldamaks või leevendamaks tema või tema perekonna elamist puuduses
 
Sama põhimõtet kinnitab ka Inimõiguste ja Biomeditsiini Konventsioon:
 
Artikkel 3. Tervishoiuteenuste võrdne kättesaadavus
 
Konventsiooniosalised rakendavad oma riigi tervisevajadusi ja vahendeid arvestades sobivaid abinõusid, et nende jurisdiktsiooni all oleval territooriumil oleks kindla kvaliteediga tervishoiuteenused kõigile võrdselt kättesaadavad.
 
Artikkel 2. Inimese ülimuslikkus
Inimese huvid ja heaolu on kõrgemal puhtühiskondlikest ning -teaduslikest huvidest.
 
Ravikindlustuse seadus rõhutab haiguste ennetamise vajadust:
 
§ 34. Haiguste ennetamine
Haigekassa osaleb haiguste ennetamise sihtotstarbeliste projektide rahastamises haigekassa eelarves selleks ette nähtud summade ulatuses ja kooskõlastatult Sotsiaalministeeriumiga.
 
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus õigusest vältimatule abile
§ 6 lg (1) Igal Eesti Vabariigi territooriumil viibival inimesel on õigus saada vältimatut abi.       
§ 16 lg (2) Õigus saada kiirabiteenust on igal Eesti Vabariigi territooriumil viibival isikul. 
 
Sotsiaalministri 22. juuni 2004. a määrus nr 84 Tervishoiuteenuste kättesaadavuse nõuded tagab patsiendilevajaliku abi õigeaegselt:
 
§ 3. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse üldnõuded
(1) Tervishoiuteenust võib osutada ravijärjekorra alusel juhul, kui tervishoiuteenuse osutajal puudub võimalus tervishoiuteenust osutada kohe ning tervishoiuteenuse osutamise edasilükkamine kindlaksmääratud tähtajani ei põhjusta patsiendi tervise seisundi halvenemist, ei mõjuta haiguse kulgu ega halvenda haiguse hilisemat prognoosi.
 
Eesti Vabariigi valitsus on heaks kiitnud ja president Toomas Hendrik Ilves 25. septembril 2007 allkirjastanud ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni, mis paneb ühinenud riikidele kohustuse kaitsta puuetega inimeste õigusi nii hariduse, tervise kui sotsiaalvaldkonnas. Konventsiooni ratifitseerimise järel hakkab selle täitmist jälgima ekspertidest koosnev järelevalvekomitee, millele riigid esitavad konventsiooni täitmise kohta raporteid.

 
Seadusandlus
 
Põhiõigused
Õigusaktid
Patsientide õigused
 
Õigus tervisele
 
Õigus isikupuutumatusele ja enesemääramisele
 
Õigus teisele arvamusele
 
Õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele
 
Õigus füüsilisele turvalisusele
 
Õigus inimväärikusele
 
Ligipääs õiguskaitsele
 
Kokkuvõte Euroopa patsiendiõiguste harta hindamisest 2011
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

SEA1
 
Kvaliteetne kodulehek�lg