Õigus inimväärikusele

 
Sisukaart
   
 

ÕIGUS INIMVÄÄRIKUSELE

Igasugune raviteenus, mida patsiendile pakutakse, peab austama inimese inimväärikust. Raviteenuste osutamisel tuleb arvestada inimese sugu, kultuurilist tausta, väärtushinnanguid ja erivajadusi. Inimesel on õigus surra väärikusega ning tema viimse hetkeni tunda end arvestatava ühiskonnakodanikuna. Patsiendile tervishoiuteenuste osutamisel tuleb lähtuda patsiendi individuaalsusest ning osutada terviseabi õigeaegselt.
 
EV Põhiseadus
 
§ 18. Kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada.
 
Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta
 
Artikkel 1 Inimväärikus
Inimväärikus on puutumatu. Seda tuleb austada ja kaitsta.
 
Artikkel 25 Vanurite õigused
Liit tunnustab ja austab vanurite õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu ning võtta osa sotsiaal- ja kultuurielust
 
Artikkel 26  Puuetega inimeste integreerimine
Liit tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende sõltumatus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskondlikus elus.
 
Ülemaailmse Terviseorganisatsiooni - WHO - Euroopa kontori deklaratsioon 121, 25. mai 1994 "Patsientide õigustest Euroopas”
 
5.8. Patsientidel on õigus olla ravitud väärikusega seonduvalt nende diagnoosi, ravi ja hooldusega, mida pakutakse patsiendile arvestades tema kultuurilist tausta ja väärtushinnanguid.
 
5.9. Patsientidel on oma ravi ja hoolduse kestel õigus saada pidevat hingelist tuge ja juhendamist väljastpoolt ravi- ja/või hoolekandeasutust ning õigus toetusele oma perekonna, sugulaste ja sõprade poolt.
 
5.10. Patsientidel on õigus oma valu ja kannatuste leevendamisele vastavalt kaasaegsetele teadmistele.
 
5.11. Patsientidel on õigus humaansele surmaeelsele ravile ja hoolitsusele ning surra väärikusega.
 

 
Seadusandlus
 
Põhiõigused
Õigusaktid
Patsientide õigused
 
Õigus tervisele
 
Õigus isikupuutumatusele ja enesemääramisele
 
Õigus teisele arvamusele
 
Õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele
 
Õigus füüsilisele turvalisusele
 
Õigus inimväärikusele
 
Ligipääs õiguskaitsele
 
Kokkuvõte Euroopa patsiendiõiguste harta hindamisest 2011
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

SEA1
 
Kvaliteetne kodulehek�lg