2009

 
Sisukaart
   
 

EPE SÜSTEEMNE TÖÖ AASTAL 2009  

 2009. aastal tegeles EPE 64 erineva süsteemse teemaga: 
1)      Patsiendi õigus valida teenuseosutajat
2)      Kohtupsühhiaatriliste ekspertiiside kvaliteedi tõstmine ja ekspertide sõltumatuse tagamine
3)      Hüvitise maksmisest neile, kes on tsiviilkorras alusetult paigutatud kinnisesse asutusse
4)      Pimedaksjäämist ära hoidva ravimi Lucentis arvamine Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu 5.12.2008
5)      Kohtumäärusele, millega kohus keeldub rahuldamast kinnisesse asutusse paigutamise peatamise määrust ei saa esitada määruskaebust
6)      Kohtunike teadmiste taseme tõstmine põhiõiguste valdkonnas
7)      Ohtlikkuse hindamise vahendi väljatöötamine, kasutuselevõtmine ja teavitamine
8)      Tervishoiuteenuste kvaliteedi objektiivse, efektiivse ja sõltumatu hindamise vajadus   20.02.09
9)      RVS muutmine selliselt, et tahtest olenematu ravi läbiviimisel tunnistataks riigi vastutust
10) Uue psühhiaatrilise abi seaduse (PsAs) eelnõu väljatöötamine
11) Kinnises asutuses viibija õigus lahkuda asutusest ainult koos teenuseosutaja töötajaga
12) Vägivalla ennetamise ja turvalise ohjeldamise piloot- koolituse organiseerimine psühhiaatriakliinikute töötajatele
13) Euroopa Nõukogu soovituse rec 10(2004) täitmise psühhiaatriahaiglatele soovitamine Tervishoiuameti poolt
14) Kohtu initsiatiivil eestkostja määramise menetlus – ebaproportsionaalne sekkumine isikuõigustesse.
15) Kallavere hooldushaigla teenuse kvaliteet
16) Elekterkrampravi (EKR) kohaldamise reguleerimine tahtest olenematu ravi rakendamise ajal
17) Sotsiaalseadustiku eriosa lähteülesande läbitöötamine ja kommenteerimine - Iiviga koostöös
18) EPE kogemuse jagamine osalemise kohta eestkostet puudutava õiguse ja praktika reformimisel Venemaal
19) Erihooldekodude tegevusjuhendajate koolitamine
20) Tsöliaakiahaigete eridieedi kulude hüvitamise mehhanismide välja töötamine. 
21) Raske ja sügava puudega psüühilise erivajadusega inimese saatjale peaks kompenseerima majutuskulud rehabilitatsiooniteenusel osalemisel.
22)   Raske ja sügava puudega lapse riiklikust lapsehoiuteenuse arendamine ja tarbijate soovide arvestamine teenuse saamisel.
23)   EPE muretseb eakatele mõeldud teenuste vähesuse pärast ( üle 65-aastastele)
24) Erivajadusega lastele puudub Pärnu linnas rehabilitatsiooniteenustena logopeedi ja loovterapeuditeenus.
25)   Puudega lapse vanema täiendava lisapuhkepäeva kasutusvõimaluste avardamisest.
26)   Erivajadustega laste õiguste rikkumisest ja õppetingimuste parandamisest Pärnu Toimetulekukoolis
27)   Rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavuse parandamine
28)   Kitsaskohad ravimi erandkorras soodustamisel 22.01.09.
29) Informeerimiskohustus õigusest rehabilitatsiooniteenusele. 04.02.2009.
30) Perearstide õhtused vasatuvõtuajad pärast kl 17. 23.02.09.
31) Hoolekandeteenuste kvaliteedi parandamine (koostöös I.Kallaste EPE Pärnu kontor). 18.05.09.
32) Perearstid ei vasta patsiendi avaldusele nimistusse võtmiseks. 10.06.09.
33) Eakate hooldekodude teenuste laiendamine psüühiliste erivajadustega inimestele eriosakondade loomise läbi – idee toetus. 19.06.09.
34) Info põhjal SA TÜK Psühhiaatriakliinikust (patsiendid akuutosakonnast ja nende pereliikmed) on esile kerkinud probleemid tervisesse-ja raviastutuses viibimisse puutuvate delikaatsete isikuandmete võimalike lekete kohta KOV-te töötajate poolt. 27.08.09.
35) Vaidluse korral tervishoiuteenuse kvaliteedi üle on patsiendil õigus sõltumatule ekspertarvamusele.
36) Kutsehaigete toetamine läbi info koondamise
37) EPE osales ravimi- ja ravikindlustuse seaduse muudatuste eelnõu koostamises.
38) Sotsiaalhoolekande alaste eesmärkide ja strateegia väljatöötamine sotsiaalhoolekade valdkonnas.    14.11.2007
39) Osalemine Vanglakomisjonides (Murru Vangla, Tallinna Vangla ja Harku Vangla) 2009
40) Probleemid koduhooldusteenuse osutamisega. 28.05.09.
41) EPE koostas infomaterjali eakate õigustest 9.01.09.
42) Patsientide õigus Informeeritud nõusolekule. 19.02.09.
43) EPE koostas infomaterjali piiratud teovõimega isikute õigustest 1.04.2009
44) Pikaajaliste haigete diskrimineerimine haigushüvitise maksmisel. 2.11.09.
45) Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord. 11.11.09.
46) EPE koostas e-mailide andmebaasi koostööpartneritest 12.11.2009
47) EPE edendab sisulist teadvat nõusolekut vaktsineerimisel. 13.11.2009
48) Ettepanek Töölepinguseaduse muutmiseks. 19.11.2009
49) Põhiseaduslike õiguste tagamine vanglas/õigus rehabilitatsioonile vanglas 28.01.09
50) Teadva nõusoleku probleemid hambaravis 2.02.09
51) Käo Täiskasvanute Päevakeskuse arendamine 25.02.09
52) Health Consumer Powerhouse'iga tervisetarbija indeksi koostamisel 2.03.09
53) Ida-Tallinna Keskhaigla ravijärjekordade probleem 22.04.09
54) Taastusravi kättesaadavuse parandamine 8.05.09
55) Asendusemaduse võimalikuks saamise toetamine Eestis 1.05.09
56) Ravidokumentide arhiveerimise kohustuse täitmine 17.06.09.
57) EPE koostöö Euro Health Indexi koostamiseks 17.06.09
58) Ravimite kättesaadavus osteoporoosihaigetele 26.08
59) Probleemid töövõimetushüvitisega 1.09.09
60) Neeruhaigete Liidu toetamine Haigekassa ümarlaual neerudialüüsi rahastamise jätkumiseks haigetele vajalikus mahus 14.09.09
61) Haigekassa eelarve kulude kokkuhoid tervishoiuteenuse mahu arvel 14.09.09.
62) Käsimüügiravimite apteegist välja laskmine. Seisukoha kujundamine käsimüügiravimite apteegist välja laskmise kohta 29.09.09
63) Probleemid ravimiuuringutes osalemisel 1.09.09
64) Sundvaktsineerimise ennetamine Eestis 1.10.09

 
Süsteemne töö
 
Hooldusravi
Hoolekanne
Kohalik areng
Taastusravi
Tervishoid
Rehabilitatsioon
Vaimne tervis
Ajalugu
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
Euroopa Patsientide Foorumi manifest
Ravi kvaliteet
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Euroopa Sotsiaalfond EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Balti-Ameerika Partnerlusprogramm sm2 Hasartmängumaksu nõukogu Tallinna linn KÜSK Open Society Institute Mental Disability Advocacy Center Avatud Eesti Fond
 
Web disain