Õigusaktid

 
Sisukaart
   
 

Patsientide õigused tulenevad üldistest inimõigustest ning on kajastatud Eesti seadusandluses laiali paisatuna erinevates õigusaktides. Püüame sellel lehel selgitada patsientide õiguste üldpõhimõtteid ja tutvustada mõningaid sätteid erinevatest õigusaktidest, mis aitavad patsientide õigusi paremini lahti mõtestada.

 

EESTI

Eesti Vabariigi Põhiseadus

Isikuandmete kaitse seadus

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadus

Psühhiaatrilise abi seadus

Rahvatervise seadus

Ravikindlustuse seadus

Riikliku pensionikindlustuse seadus

Sotsiaalhoolekande seadus

Töölepingu seadus

Tööohutuse ja töötervishoiu seadus

Võlaõigusseadus

Võrdse kohtlemise seadus

Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded

Tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord

Üldarstiabi rahastamise lepingu üldtingimused (Haigekassa juhatuse otsus)

 

 

EUROOPA

On olemas kolm põhilist tüüpi ELi õigusakte – määrused, direktiivid ja otsused.

Määrused sarnanevad riiklikele õigusaktidele, kuid neid kohaldatakse kõigis ELi liikmesriikides.
Direktiivides on sätestatud aluspõhimõtted, kuid ELi liikmesriikide valitsustele on jäetud vabad käed nende rakendamiseks riiklike õigusaktide kaudu.
Otsuseid tehakse konkreetsete juhtumite puhul ning neid kohaldatakse üksnes otsuses nimetatud isiku või organisatsiooni suhtes.

 

Direktiiv patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius
(Vaata ka: Euroopa parlamendi seisukoht)

Euroopa Liidu põhiõiguste harta

 

»
EUROOPA PATSIENTIDE ÕIGUSTE HARTA
»
Piiriüleste patsiendiõiguste direktiiv
»
Euroopa Patsientide Foorumi manifest Euroopa Parlamendile ja Komisjonile 2009

 
Seadusandlus
 
Põhiõigused
Õigusaktid
Patsientide õigused
 
Õigus tervisele
 
Õigus isikupuutumatusele ja enesemääramisele
 
Õigus teisele arvamusele
 
Õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele
 
Õigus füüsilisele turvalisusele
 
Õigus inimväärikusele
 
Ligipääs õiguskaitsele
 
Kokkuvõte Euroopa patsiendiõiguste harta hindamisest 2011
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

SEA1
 
Soodsad kodulehed