Leping ja vastutus

 
Sisukaart
   
 

TERVISHOIUTEENUSE OSUTAMISE LEPING

 (Võlaõigusseadus § 758, 759, 760, 761, 762, 764, 770, Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2)

 Maailma Terviseorganisatsiooni definitsioon järgi on TERVIS  täieliku füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte üksnes haiguse või puuete puudumine.

PATSIENT on isik, kes vajab oma seisundi tõttu tervishoiuteenust. Patsiendil on õigus saada kvaliteetset ja tervisekeskset arstiabi haiguste ennetamiseks ja raviks. (Eesti Patsientide Esindusühing)

 TERVISHOIUTEENUS on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgituse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks, et leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist. 

 Tervishoiuteenuse osutamise lepinguga kohustub tervishoiuteenuse osutaja osutama patsiendile tervishoiuteenust, eelkõige teostama patsiendi läbivaatust arstiteaduse reeglite järgi tema tervise huvides, nõustama ja ravima patsienti või pakkuma patsiendile sünnitusabi, samuti teavitama patsienti tema tervisest ja ravi käigust ning tulemustest. Tervishoiuteenuse osutamine hõlmab ka patsiendi hooldamist tervishoiuteenuse osutamise raames, samuti muud tervishoiuteenuse osutamisega otseselt seotud tegevust.

 Tervishoiuteenuse osutamisel osalev kvalifitseeritud arst, hambaarst, iseseisvalt tervishoiuteenust osutav õde või ämmaemand, kes tegutseb tervishoiuteenuse osutajaga sõlmitud töölepingu või muu sellesarnase lepingu alusel, vastutab tervishoiuteenuse osutamise lepingu täitmise eest tervishoiuteenuse osutaja kõrval ka isiklikult.

 Tervishoiuteenuse osutamise leping loetakse muu hulgas sõlmituks ka tervishoiuteenuse osutamise alustamisega või tervishoiuteenuse osutamise kohustuse ülevõtmisega patsiendi nõusolekul, samuti siis, kui otsusevõimetule patsiendile tervishoiuteenuse osutamise alustamine vastab tema tegelikule või eeldatavale tahtele.

 NB! Tervishoiuteenuse osutamisel on patsiendi kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe tühine!

 Tervishoiuteenuse osutaja on kohustatud osutama tervishoiuteenust isikule, kes seda taotleb, kui taotletavad lepingutingimused ei ole vastuolus seaduses sätestatuga ja tervishoiuteenuse osutamise lepingu tüüptingimustega.

 

TERVISHOIUTEENUSE OSUTAJA VASTUTUS

Tervishoiuteenus peab vastama vähemalt arstiteaduse üldisele tasemele teenuse osutamise ajal ja seda tuleb osutada tervishoiuteenuse osutajalt tavaliselt oodatava hoolega. Vajaduse korral peab tervishoiuteenuse osutaja suunama patsiendi eriarsti juurde või kaasama eriarsti.

 Tervishoiuteenuse osutaja vastutab üksnes oma kohustuste süülise rikkumise eest, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade ning patsiendi teavitamise ja tema nõusoleku saamise kohustuse rikkumise eest.

 Tervishoiuteenuse osutaja vastutab ka teda abistavate isikute tegevuse ja tervishoiuteenuse osutamisel kasutatavate seadmete vigade eest.

 Tervishoiuteenuse osutaja ja teda abistava isiku vastutuse aluseks olevat asjaolu peab tõendama patsient, välja arvatud juhul, kui patsiendile tervishoiuteenuse osutamine on jäetud nõuetekohaselt dokumenteerimata.

 Kui tegemist on diagnoosi- või raviveaga ja patsiendil tekib terviserike, mida oleks saanud tavapärase raviga ilmselt vältida, eeldatakse, et kahju tekkis vea tagajärjel. Terviserikkest tulenevat kahju peab ka sel juhul tõendama patsient.

 

PATSIENDI VASTUTUS

Patsient peab tervishoiuteenuse osutajale avaldama oma parima arusaama järgi kõik tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikud asjaolud ja osutama kaasabi, mida tervishoiuteenuse osutaja lepingu täitmiseks vajab. Samas on tervishoiuteenuste osutajal kohustus küsida patsiendilt vajalikku informatsiooni ning ta ei saa jääda lootma patsiendi enda arusaamale raviks vajamineva informatsiooni valikul.

Patsient peab järgima arsti ettekirjutusi ravitulemuste saavutamisel. Vastasel korral ei vastuta arst ebakvaliteetsete ravitulemuste eest.

Tervishoiuteenuse osutamise eest tuleb maksta kehtestatud, kokkulepitud või tavalist tasu, sellise tasu puudumisel aga mõistlikku tasu. Patsiendilt võib tasu nõuda niivõrd, kuivõrd tervishoiuteenuse osutamise kulusid ei kata ravikindlustus või muu isik.

 

ARSTIVANNE

Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas annavad värsked lõpetajad järgmise vande:

Olles omandanud arstikutse, tänan oma õpetajaid.

Tõotan oma au ja südametunnistuse nimel, et pühendun arstitöös inimese abistamisele ja humaansuse põhimõtete teenimisele.

Minu tegevuse sihiks olgu rahva tervise säilitamine ja edendamine, haiguste ennetamine, haigete ravimine ning nende kannatuste leevendamine.

Lähtun oma töös arstiteaduse põhimõtetest ja kasutan vaid selliseid raviviise, mille tulemuslikkus on teaduslikult ja eduka praktika kaudu tõendatud. Uuringu või raviviisi soovitamisel austan patsiendi tahet ning teavitan teda nii selle oodatavast kasust kui ka võimalikest ohtudest.

Suhtun oma kolleegidesse austusega ega keeldu abist, kui nad oma patsiente ravides minu poole pöörduvad.

Täiendan pidevalt oma teadmisi ja oskusi ning jagan neid oma kolleegidega.

Hoian kõrgel arstikutse au nii patsientide kui kogu ühiskonna ees.

Pean hoolikalt saladuses, mida patsiendiga seoses mulle on usaldatud.

Täidan oma arstikohust ühtviisi kõigi patsientide suhtes, kedagi eelistamata.

Miski ei saa mind sundida oma oskusi kasutama arstieetika põhimõtete vastu.

 

 

 

 
Patsiendiabi
 
Arstiabi Eestis
Leping ja vastutus
Kvaliteet ja järelevalve
Info ja nõusolek
Haiguslugu ja dokumenteerimine
Arsti vahetus
Kahju hüvitamine
Vaimne tervis
Puue ja töövõimetus
Töövõimetushüvitised
Teenused ja toetused
12 näidisküsimust arsti vastuvõtul
Annetuskeskkond
Kasulik teave
Vaktsiinide infolehed
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Avatud Eesti Fond Open Society Institute Mental Disability Advocacy Center EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Tallinna linn Euroopa Sotsiaalfond KÜSK sm2 Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 
Web disain