Teenused ja toetused

 
Sisukaart
   
 

EESTI RIIGI POOLT PAKUTAVAD TEENUSED JA TOETUSED

Riiklikke hüvitisi, toetusi ja teenused on kodanikel võimalus saada Haigekassa, töötukassa ja/või sotsiaalkindlustusameti kaudu või kohaliku omavalitsuse vahendusel.

Riigi poolt on korraldatud need hoolekandeteenused, mida teenuse keerukusest tulenevalt ei ole mõistlik kohalikul tasandil korraldada.

Riiklikud sotsiaalhoolekande teenused ja toetused on:

SOTSIAALTEENUS on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus.

SOTSIAALTOETUS on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

TOIMETULEKUTOETUS on riigi rahaline abi puuduses inimestele.  Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks. 

Toimetulekutoetust on õigus taotleda üksi elaval isikul või perekonnal, kes on Eesti Vabariigi kodanikud või omavad kehtivat elamisluba ja sissekirjutust.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist jääb kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiir on 76,70 eurot esimese pereliikme ja 61,36 eurot iga järgmise pereliikme kohta.

Lisaks võib valla- või linnavalitsus määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest.

 

SOODUSTINGIMUSTEL ERALDATAVATE TEHNILISTE ABIVAHENDITE TEENUS

Abivahendi vajadust tõendab arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, millele on märgitud vastava abivahendi vajadus.
Abivahendite loetelu on üleval sotsiaalministeeriumi kodulehel (infotelefon 626 9301) www.sm.ee - Sinule – Puudega inimesele – Sotsiaalteenused puudega inimesele – Abivahendid.

REHABILITATSIOONITEENUS on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.
Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Inimest nõustatakse erinevates valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Kellel on õigus rehabilitatsiooniteenusele

1) Kõigil puuet taotlevatel lastel ja neil puuet taotlevatel tööealistel isikutel, kelle suhtes teeb vastava otsuse sotsiaalkindlustusamet
2) Puudega lastel ja täiskasvanutel
3) Tööealistel (16aastastel kuni vanaduspensioni ealistel) psüühilise erivajadusega inimestel, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40%
4) Alaealiste komisjoni otsusel suunatud isikutel.

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus elukohajärgsesse sotsiaalkindlustusameti pensioniametisse. Taotluse võib saata postiga. Taotluse vormi saab kõikidest pensioniametitest, samuti sotsiaalkindlustusameti kodulehelt http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/riigi-rahastatavad-teenused/rehabilitatsioon.html

 

LASTE ASENDUSKODU TEENUS

Asenduskoduteenusele õigustatud lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus teeb otsuse lapse asenduskoduteenusele suunamise kohta, valib lapsele sobiva asenduskoduteenuse osutaja ja esitab asenduskoduteenuse rahastamise taotluse lapse elukohajärgsele maavanemale.

RIIKLIK LAPSEHOIUTEENUS on raske ja sügava puudega lastele. Lapsehoiuteenuse hüvitamisele riigi poolt on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal (lapsevanem või eestkostja) või lapsele perekonnas hooldamise teenuse (sotsiaalhoolekande seadus § 252 lg 1) pakkujal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18aastaseks, eeldusel et:

  • lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis

  • lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (v.a lapse perekonnas hooldamine)

  • laps ei viibi samal ajal haridusasutuses 

Enne lapsehoiuteenuse hüvitamise taotlemist tuleb taotlejal leida sobiv teenusepakkuja ning temaga teenuse pakkumise tingimused, sh periood ning hind, kokku leppida. Seejärel esitab lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja lapsehoiuteenuse hüvitise saamiseks taotluse koos nõutavate dokumentidega lapse elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Kui kõik dokumendid on nõuetekohaselt esitatud, teeb kohalik omavalitsus otsuse lapse teenusele suunamise kohta 10 tööpäeva jooksul. Rohkem infot http://www.sm.ee/sinule/perele/sotsiaalteenused-peredele/lapsehoid/riigi-rahastatav-lapsehoiuteenus.html.

 

KOHALIKU OMAVALITSUSE PAKUTAVAD TEENUSED JA TOETUSED

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi andmine ja korraldamine.

Täiendavate toetuste ja soodustuste kohta saab täpsemat informatsiooni elukohajärgsest linna- või vallavalitsusest. 

 

SOTSIAALTEENUSED

Sotsiaalnõustamine – nõustamise eesmärk on inimese iseseisva psühhosotsiaalse toimetulekuvõime kujundamine või taastamine ning vajadusel sotsiaalse keskkonna tingimuste hindamine 

Võlanõustamine – eesmärk on nõustada võlaprobleemiga isikut, et ta eluga paremini toime tuleks ja tal ei tekiks uusi üle jõu käivaid rahalisi kohustusi.

Päevakeskus – kohalike omavalitsuste või mittetulundusühingute poolt loodud keskused, kus pakutakse võimalust soodustingimustel avalikke teenuseid kasutada ja vaba aega veeta (nt pesu pesemine, juuksuriteenus, toitlustamine või sauna kasutamine tasuta või teenuse tegelikust hinnast odavamalt).

Koduhooldusteenus – eesmärk on aidata vähenenud toimetulekuvõimega eakal inimesel iseseisvalt, pere või sotsiaaltöötaja organiseeritud teenuste abil harjumuspärases keskkonnas (kodus) toime tulla.

Tugiisik perele – eesmärk on inimese toimetuleku tagamine.

Tugiisik lapsele – eesmärk on lapsele turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine 

Isiklik abistaja – eesmärk on puudega inimeste iseseisvuse ja osalemise suurendamine kõikides eluvaldkondades ning pereliikmete hoolduskoormuse vähendamine.

Sotsiaaleluase – eesmärk on eluaseme võimaldamine neile isikutele ja perekondadele, kes ei ole ise võimelised seda endale tagama. Eluasemeteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poole.

Eluruumide kohandamine – eesmärk on tagada isikule, kellel on raskusi eluruumis liikumise, suhtlemise või endaga toimetulekuga võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek eluruumi piires ning sellesse sisenemisel ja väljumisel.

Sotsiaaltransport – kohalik omavalitsus on kohustatud tagama võimaluse vajamineva transpordi kasutamiseks liikumis- ja  nägemisfunktsiooni kahjustusega ning vaimupuudega isikutele, kellel on kahjustusest või vaimupuudest tingitult takistusi isikliku või ühistranspordi kasutamisega õppimiseks, töötamiseks ja avalike teenuste kasutamiseks.

Puuetega lastele võimalik lisaks saada toetust, nt:
 – abivahendite täiendav rahastamine,
 – lapsehoiuteenus sh hoolekandeasutustes,
 – hooldajatoetus ja sellega kaasnev sotsiaalkindlustus,
 – koolitused lapsevanematele, lastele,
 – üritused ja lapsevanemate eneseabigruppide loomine ja toetamine,

Muud täiendavad toetused ja hüvitised (nt kriisi-, ravi-, kütte-, kolimis-, remondi-, dokumendi-, aabitsa-, laste toimetuleku-, transpordi-, riide- ja toiduabi toetus) vastavalt kohalike omavalitsuste võimalustele.

 

 
Patsiendiabi
 
Arstiabi Eestis
Leping ja vastutus
Kvaliteet ja järelevalve
Info ja nõusolek
Haiguslugu ja dokumenteerimine
Arsti vahetus
Kahju hüvitamine
Vaimne tervis
Puue ja töövõimetus
Töövõimetushüvitised
Teenused ja toetused
12 näidisküsimust arsti vastuvõtul
Annetuskeskkond
Kasulik teave
Vaktsiinide infolehed
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Euroopa Sotsiaalfond Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Kodanikuühiskonna Sihtkapital Open Society Institute Mental Disability Advocacy Center Avatud Eesti Fond KÜSK sm2 Tallinna linn EEA GRANTS / NORWAY GRANTS
 
Kodulehe loomine