2012

 
Sisukaart
   
 
SÜSTEEMSE HUVIKAITSE TEEMAD 2012

2012. aastal viis EPE läbi huvikaitset 68 erineva süsteemse teema osas.

I SIHTGRUPI ÕIGUSED SOTSIAALHOOLEKANDES

 1. EPE seisab selle eest, et puuetega inimesed oleksid teadlikud neile võimaldatavatest sotsiaalteenustest ja taotlemise korraldamisest.
 2. EPE toonitab vajadust tõsta rehabilitatsiooniteenuse kvaliteeti.
 3. EPE juhib tähelepanu tõsistele probleemidele hooldusravi ja hooldusteenuse  kättesaadavuses ning kvaliteedis.
 4. EPE aitas Riigikontrollil täpsustada auditi planeerimist vanurite sotsiaalhoolekande korralduse kohta KOV-ides.
 5. EPE aitas parandada puuetega inimeste abivahendite kättesaadavust (sh. aspiraatori, inhalaatori soodustingimustel taodeldavate abivahendite nimekirja arvamiseks) ning uurid inkotoodete müügi peatumise põhjuseid.
 6. EPE rõhutab vajadust anda  haridusliku erivajadustega (sealhulgas psüühiliste erivajadustega ja vaimupuudega) lastele võrdsed õigused ja võimalused omandada erivajadusi arvestatavat haridust.
 7. EPE juhtis tähelepanu sellele, et esinevad probleemid lastekaitses-lapsel on õigus olla kaitstud lähisuhte vägivalla eest.
 8. EPE uurib mittekäivitunud lapsehoiuteenuse põhjusi ning rõhutab puudega laste perede toetuste ja vajaminevate sotsiaalteenuste vajalikkust.
 9. EPE uuris miks pensioniametid ei väljasta puuetega lastele pensionitunnistusi.
 10. EPE seisab omastehooldajate toimetuleku ja inimväärikuse eest.
 11. EPE seisab selle eest, et võlgadesse sattunud inimestele oleks tagatud oma sissetulekute käsutamine miinimumpalga ulatuses kuus
 12. EPE osaleb aktiivse vananemise strateegia 2013-2020 välja töötamise protsessis.
 13. EPE seisab eakate õiguste tagamise eest.
 14. EPE seisab sihtgrupi vajaduste tervikliku käsitluse eest ning  sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi vahelise parema koostöö eest.
 15. EPE seisab Puuetega Inimeste Konventsiooni täiel määral rakendamise eest.
 16. EPE uuris puude taotlemisega seotud kitsaskohti ning avaldas oma seisukoha puude taotlemise praeguse korra osas EPE kodulehel.
 17. EPE muretseb patsiendi delikaatsete isikuandmete kaitse pärast andmetega tutvumise õiguse laiendamisel Sotsiaalkindlustusameti. 

II SIHTGRUPI ÕIGUSED TERVISHOIUS

 1. EPE panustab EN direktiivi rakendumisele patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius ja osaleb direktiivi ülevõtmisega seotud Sotsiaalministeeriumi korraldusel toimivates töögruppides.
 2. EPE korraldas aprillis 2012.a konverentsi teemal „ Tervishoiu-ja sotsiaalteenuste korraldamine Eestis“, kus sooviti ühisel arutelul leida vastused küsimustele, kuidas edendada tervishoiu- ja sotsiaalteenuste süsteemi.
 3. EPE panustas integratiivravi teadvustamise vajalikkusele.
 4. EPE arutles patsiendiõiguste kaitse üle Ravimikomisjoni töös.
 5. EPE seisab patsiendikesksuse eest ravimipoliitikas.
 6. EPE seisab hambaproteeside ja hambaravi kvaliteedinõuete täitmise eest.
 7. EPE seisab eesnäärmevähiga meeste õiguse eest saada kaasaegset ravi kirurgilise kastratsiooni asemel.
 8. EPE seisab piisava ja kvaliteetse üldarstiabi teenuse eest.
 9. EPE seisab ravimite parema kättesaadavuse ja odavama hinna eest, mida võimaldaks piirangute kaotamine ravimite müügis.
 10. EPE seisab patsientide õiguse eest valida perearsti ja saada perearstiabi oma elukoha lähedal.
 11. EPE seisab krooniliste haigete õiguse eest saada jätkuvat eriarstiabi ilma saatekirjata.
 12. EPE esitas Riigikogu Sotsiaalkomisjonile  seisukoha Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmise seaduse 188 SE I osas. 
 13. EPE esitas seisukoha Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu osas, millega plaanitakse muuta kvaliteetsemaks Tervishoiuteenuste Ekspertkomisjoni tööd.
 14. EPE selgitab teises arvamuse küsimise õigust välisriigist koostööd Õiguskantsleriga.
 15. EPE seisab jätkuvalt venekeelse ravimi-info kättesaadavuse eest.
 16. EPE peab vajalikuks uurida probleemi, mil hambaravikliinikud kasutavad patsientide teadmata ja ilma patsientidele kirjaliku nõusolekut võtmata nende hambaproteesihüvitist.
 17. EPE uuris ravikindlustamata isikute ravikulude katmist KOV-ide poolt.
 18. EPE edendab organidoonorlusega seonduvat seadusandlust ja eetikat. 

    III SIHTGRUPI ÕIGUSED VAIMSE TERVISE SÜSTEEMIS

 1. EPE hinnangul on vaja muuta  ööpäevaringsele erihoolekandeteenusele pääsemise  regulatsiooni selliselt, et klient pääseks teenusele mõistliku aja jooksul.
 2. EPE uurib üldnarkoosiga hambaravi teenuse saamise võimalusi puuetega inimestele ja psühhiaatrilistele patsientidele.
 3. EPE kaitseb eestkostetavate õigusi seistes eestkoste ulatuse õiglase määramise eest ning eestkostjate parema informeerituse eest.
 4. EPE soovib hooldajate õiglast kohtlemist Tallinna linnas.
 5. EPE aitas kaasa tsekkide esitamise kohustuse kaotamisele perekonnaliikmetest eestkostjate aruandluses.
 6. EPE seisab piiratud teovõimega isikute õiguse eest tutvuda oma rehabilitatsiooniplaaniga ja rääkida selle koostamisel kaasa.
 7. EPE seisab ühtse vaimse tervise poliitika väljatöötamise eest, mis tagaks  paremini psüühiliste erivajadustega isikute õigused ja vajadused.
 8. EPE nõuab piiratud teovõimega isikutele nende põhiseaduslikku õigust pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumisel korral kohtusse.
 9. EPE esindab sihtgrupi huve erinevates probleemides (sh tahtevastasel ravil viibimisel osutatava õigusabi teenusega seosnduvalt) PERH Psühhiaatriakliinikus.
 10. EPE uurib erihooldekodude elanikele isiklikuks tarbeks ettenähtud taskuraha  käsutamise õigust.
 11. EPE seisab tahtevastasele ravile paigutatud isikute õiguse eest tutvuda oma juhtumi toimikumaterjalidega ja saada toimiku dokumentidest ärakirju.
 12. EPE seisab jätkuvalt riigi õigusabi kvaliteedi parandamise eest kinnisesse asutusse paigutamise asjades.
 13. EPE uurib erihooldekodus viibivatele isikutele pakutavate teenuste sisu ja kvaliteeti.
 14. EPE selgitas tahtevastase raviga seonduvaid isikute õigusi puudutavaid muudatusi „Inimõiguste aruandes 2011“.
 15. EPE soovib iga seadusevastaselt kinnipeetud isiku hüvitisõiguse austamist. 

VI   KOOSTÖÖ KOV, RIIGIASUTUSTE , TEENUSEOSUTAJATE  JA MUUDE ASUTUSTEGA

 1. EPE arutles Eesti tervishoiu tuleviku üle Sotsiaalministri juhitud tulevikutervishoiu ümarlaual.
 2. EPE peab vajalikuks tegeleda vähi ennetamisega, teeb koostööd Eesti Vähiliiduga sõeluuringute olulise osas teadlikkuse tõstmiseks.
 3. EPE jätkas  koostööd  SA TÜK Psühhiaatriakliinikuga  tõstmaks kliiniku töö kvalteeti.
 4. EPE edendab inimõiguste alast huvikaitset koostööd teiste MTÜ-dega.
 5. EPE teeb koostööd PERH-ga patsientide õiguste edendamiseks ja patsiendikesksema teenuse arendamise huvides.
 6. EPE teeb koostööd Perearstide Seltsiga patsiendikesksema teenuse tagamiseks.
 7. EPE toetab abiarstinduse arengut koos Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga.
 8. EPE avaldas arvamust vaenu õhutamist puudutava seadusandluse muudatuse eelnõu osas.
 9. EPE tegi koostööd E-Tervise SA-ga kiirabikaardi digitaliseerimise projektiga seonduvalt.
 10. EPE tegi koostööd Pärnu Eakate Avahoolduskeskusega hooldusteenuste ja seonduvate probleemide väljaselgitamiseks.
 11. EPE jälgib valitsuslubaduste täitmist sihtgrupile olulistes küsimustes.
 12. EPE osaleb hea tahte kokkuleppe koostamise protsessis.
 13. EPE osaleb töögruppides patsiendiõiguste direktiivi vastuvõtmiseks. 

VI KOOSTÖÖ VÄLISORGANISATSIOONIDEGA

 1. EPE osales üle interneti esitatava PatientView küsimustiku täitmisel sihtgrupi arvamuse väljaselgitamisel.
 2. EPE esitas Euroopa Liidu Põhiõiguste  agentuurile (FRA) kirjaliku ülevaate inimõiguste probleemikohtadest  Eestis.
 3. EPE kohtus CPT esindajatega ja esitas ka ülevaate inimõiguste valdkonda puudutavatest probleemidest.
 4. EPE osales Brüsselis korraldatud konverentsil, kus käsitleti eakate kodanike õigusi ja probleeme.
 5. EPE osales Poola ravikindlustusfondi poolt saadetud elektroonilise küsimustiku täitmisel.

 
Süsteemne töö
 
Hooldusravi
Hoolekanne
Kohalik areng
Taastusravi
Tervishoid
Rehabilitatsioon
Vaimne tervis
Ajalugu
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
Euroopa Patsientide Foorumi manifest
Ravi kvaliteet
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Mental Disability Advocacy Center Tallinna linn KÜSK EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Avatud Eesti Fond sm2 Euroopa Sotsiaalfond Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Hasartmängumaksu nõukogu