EMP Vabaühenduste Fondi projekt 2013

Eesti Patsientide Esindusühing teostab projekti   "Sotsiaalne turvalisus on inimõigus"

Projekti kestvus: 18.03.2013 - 18.03.2014

Toetussumma: 40 000 EUR

Projekt on suunatud puuetega ja terviseprobleemidega inimeste ning nende omaste (sihtgrupp) inimõiguste paremale teostumisele ning sotsiaalse turvatunde suurendamisele Eesti ühiskonnas. Projektiga edendatakse võrdsete võimaluste loomist, vähendatakse diskrimineerimist ning aidatakse haavatavatel gruppidel osaleda otsustusprotsessis.

Projektiga soovitakse algatada arutelusid sihtgrupi fundamentaalsete vajaduste üle; koguda ja analüüsida informatsiooni sihtgrupi probleemidest ja ootustest ning välja kujundada konkreetsed ettepanekud probleemide lahendamiseks koostöös sihtgrupiga; osaleda arvamuste ja ettepanekutega poliitiliste seisukohtade väljakujundamisel sihtgrupi huvide paremaks teostumiseks; algatada ja viia ellu eestkostetegevusi sihtgrupile olulistes teemades ning parandada osapoolte ja otsustajate teadlikkust sihtgrupi probleemidest ja nende lahendamise võimalustest. Projektiga soovitakse suurendada sihtgrupile makstavaid toetusi ja parandada neile osutatavate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste valikut, mahtu ja kvaliteeti. Lisaväärtusena soovitakse suurendada sotsiaalset turvatunnet kogu Eesti ühiskonnas.

Projekti käigus teeb EPE koostööd nii teenuseosutajate, ametnike, poliitikute kui patsientide diagnoosipõhiste organisatsioonidega, kellega on võimalik koostööd jätkata antud projekti teemade osas tänu käesolevale projektile.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.