Ravi kvaliteet

 
Sisukaart
   
 

Ravikvaliteedi tagamine

Palju on räägitud ravikvaliteedi hindamise ja monitoorimise ning kvaliteedistandardite väljatöötamise vajadustest. Vastavalt poliitikadokumentide analüüsile ja ekspertarvamustele ei kajasta ükski tervishoiupoliitiline dokument patsiendi ohutust, kuigi Eestile siduvad nii Euroopa Liit kui Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on oma poliitikadokumentides seadnud patsiendi ohutuse prioriteetseks ja meetmeid nõudvaks valdkonnaks. Kvaliteedistandardid on ravijuhendite näol mingil määral küll riiklikult kinnitatud ja erialaseltside pootl välja töötatud (vt http://www.ravijuhend.ee/ravijuhendikasutajale/ravijuhendite-andmebaas/), kuid igas haiglas on veel omakorda välja töötatud ravijuhendid, mis ei ole haiglate vahel kooskõlastatud, seega puudub patsientidel võimalus kontrollida, kas arst on nende ravijuhtumis jälginud ravijuhist või mitte. Samuti puudub haiglate jt tervishoiuasutuste kodulehel informatsioon asutuse ravitulemuste kohta, mille järgi patsient saaks hinnata seal pakutud teenuse kvaliteeti ning vastavalt oma valiku teha, kuhu haiglasse missuguse probleemiga pöörduda. Seda, milleks selline informatsioon vajalik, selgitab USA pikaajalise kogemusega arst dr MARTY MAKARY Johns Hopkins Hospitali kirurg ja kirurgia erialajuhendite arendaja WHOs oma artiklis, mis avaldati Wall Street Journalis (vt linki artikli tõlkele all).

Patsientide kaebuste lahendamise kohtueelne menetlus

EPE on pikka aega juhtinud tähelepanu patsientide kaebuste tõhusa uurimise ja kaebustest laekuva informatsiooni analüüsimise vajadusele. Samuti oleks vaja luua toimiv mittesüüline kompensatsioonimehhanism patsientidele tekitatud kahjude hüvitamiseks, milles võiks aluse võtta Põhjamaade eeskujust. Kohtueelse menetluse põhimõtete väljatöötamine ja vastutuskindlustuse vajadus on aktuaalsed teemad ka seoses 2013. aasta oktoobris jõustuva EL direktiiviga patsiendiõigustest piiriüleses tervishoius. Selles direktiivis on nõue, et igas EL riigis tegutseval meditsiiniteenust pakkuval asutusel peab olema vastutuskindlustus. See võimaldab ka lihtsamalt patsientidele tekitatud kahju kompenseerida. Ka kehtivas seadusandluses on vaidluste lahendamise kord üldsõnalisem kui näiteks Soome jt lähimate arenenud riikide patsiendiseadustes. Kuigi Tervishoiuamet on seatud teostama järelevalvet meditsiiniasutustes, ei jälgita sisulist ravi kvaliteeti, vaid formaalsete nõuete täitmist ja sotsiaalministeeriumi juures tegutsev tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjon tuvastab vaid ravivigu, kuid ei käsitle muid tervishoiusüsteemi puudujääke nagu õigeaegselt saamata jäänud tervishoiuteenusest tekkinud kahju jmt.

 

»
Wall Street Journal: kuidas lõpetada pasientide tapmine haiglates

 
Süsteemne töö
 
Hooldusravi
Hoolekanne
Kohalik areng
Taastusravi
Tervishoid
Rehabilitatsioon
Vaimne tervis
Ajalugu
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
Euroopa Patsientide Foorumi manifest
Ravi kvaliteet
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Euroopa Sotsiaalfond Hasartmängumaksu nõukogu EEA GRANTS / NORWAY GRANTS KÜSK sm2 Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Mental Disability Advocacy Center Tallinna linn Avatud Eesti Fond
 
Web disain