2013

 
Sisukaart
   
 

Süsteemse huvikaitse teemad 2013 aastal

 

I SIHTGRUPI ÕIGUSED SOTSIAALHOOLEKANDES

 1. EPE seisab selle eest, et puuetega inimesed oleksid teadlikud neile võimaldatavatest sotsiaalteenustest ja taotlemise korraldamisest.
 2. EPE toonitab vajadust tõsta rehabilitatsiooniteenuse kvaliteeti.
 3. EPE juhib tähelepanu tõsistele probleemidele hooldusravi ja hooldusteenuse  kättesaadavuses ning kvaliteedis
 4. EPE rõhutab vajadust anda  haridusliku erivajadustega (sealhulgas psüühiliste erivajadustega ja vaimupuudega) lastele võrdsed õigused ja võimalused omandada erivajadusi arvestatavat haridust
 5. EPE juhtis tähelepanu sellele, et esinevad probleemid lastekaitses-lapsel on õigus olla kaitstud lähisuhte vägivalla eest.
 6. EPE toetab autistlikele inimestele suunatud toetusprogrammide arendamist.
 7. EPE seisab omastehooldajate toimetuleku ja inimväärikuse eest.
 8. EPE seisab selle eest, et võlgadesse sattunud inimestele oleks tagatud oma sissetulekute käsutamine miinimumpalga ulatuses kuus
 9. EPE seisab eakate õiguste tagamise eest
 10. EPE seisab sihtgrupi vajaduste tervikliku käsitluse eest ning  sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi vahelise parema koostöö eest
 11. EPE seisab Puuetega Inimeste Konventsiooni täiel määral rakendamise eest.
 12. EPE tõstatas vajaduse siduda sihtgrupile makstavad toetused tarbijahinna indeksiga

II SIHTGRUPI ÕIGUSED TERVISHOIUS

 1. EPE panustab EN direktiivi rakendumisele patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius ja osaleb direktiivi ülevõtmisega seotud Sotsiaalministeeriumi korraldusel toimivates töögruppides
 2. EPE panustas integratiivravi teadvustamise vajalikkusele.
 3. EPE seisab patsiendikesksuse eest ravimipoliitikas, esitas seisukoha RaKS muutmise seaduse eelnõu osas.
 4. EPE seisab hambaproteeside ja hambaravi kvaliteedinõuete täitmise eest
 5. EPE seisab eesnäärmevähiga meeste õiguse eest saada kaasaegset ravi kirurgilise kastratsiooni asemel
 6. EPE seisab patsiendi õiguste eest saada selget ja arusaadavat teavet oma õiguste kohta tervishoius. EPE avaldas infovoldiku „Patsiendi ABC“, teavitas Euroopa patsientide õiguste päeva toimumisest.
 7. EPE seisab ravimite parema kättesaadavuse ja odavama hinna eest, mida võimaldaks piirangute kaotamine ravimite müügis
 8. EPE hinnangul tuleb oluliselt tõhustada sotsiaal-ja tervishoiuasutustes aset leidnud surmajuhtumite ja raskete kehavigastuste tekitamise juhtumite uurimist.
 9. EPE seisab patsiendi õiguste eest patsiendi aja austamisel.
 10. EPE esitas seisukoha ja ettepanekud Sotsiaalministeeriumile ravimipoliitika dokumendi kavandi osas.
 11. EPE hinnangul on vaja töötada välja tervishoiuteenuse osutamisel tekitatud kahju hüvitamise kohtuväline kord.
 12. EPE teeb jätkuvalt teavitustööd tõstatades vajadust ravikvaliteedi hindamiseks, monitoorimiseks ja vastavate standardite väljatöötamiseks.
 13. EPE edendab organidoonorlusega seonduvat seadusandlust ja eetikat.
 14. EPE seisab selle eest, et haruldaste haigustega laste ravi ja raviga seotud lisakulutused oleksid riiklikul tasandil kompenseeritud.
 15. EPE seisab patsiendi õiguste eest terviseandmete avalikustamisega seoses.
 16. EPE hinnangul tuleb ka kinnipeetavatele tagada nende seisundile vastavad tervishoiuteenused.

    III SIHTGRUPI ÕIGUSED VAIMSE TERVISE SÜSTEEMIS

 1. EPE hinnangul on vaja muuta  ööpäevaringsele erihoolekandeteenusele pääsemise  regulatsiooni selliselt, et klient pääseks teenusele mõistliku aja jooksul
 2. EPE kaitseb eestkostetavate õigusi seistes eestkoste ulatuse õiglase määramise eest ning eestkostjate parema informeerituse eest
 3. EPE soovib hooldajate õiglast kohtlemist Tallinna linnas
 4. EPE seisab piiratud teovõimega isikute õiguse eest tutvuda oma rehabilitatsiooniplaaniga ja rääkida selle koostamisel kaasa 
 5. EPE seisab ühtse vaimse tervise poliitika väljatöötamise eest, mis tagaks  paremini psüühiliste erivajadustega isikute õigused ja vajadused
 6. EPE esindab sihtgrupi huve erinevates probleemides (sh tahtevastasel ravil viibimisel osutatava õigusabi teenusega seonduvalt) PERH Psühhiaatriakliinikus
 7. EPE seisab tahtevastasele ravile paigutatud isikute õiguse eest tutvuda oma juhtumi toimikumaterjalidega ja saada toimiku dokumentidest ärakirju
 8. EPE seisab jätkuvalt riigi õigusabi kvaliteedi parandamise eest kinnisesse asutusse paigutamise asjades
 9. EPE uurib erihooldekodus viibivatele isikutele pakutavate teenuste sisu ja kvaliteeti
 10. EPE soovib iga seadusevastaselt kinnipeetud isiku hüvitisõiguse austamist
 11. EPE osales mitmel nõupidamisel ja arutelul, kus käsitleti vajadust parandada vaimse tervise probleemidega inimestele osutatavate teenuste mahtu ja kvaliteeti.
 12. EPE arutas erinevate osapooltega puuetega laste vanemate õiguste üle teenuste saamisel.
 13. EPE koostab analüüsi otsusevõime hindamise aluste välja töötamise vajaduse kohta.
 14. EPE survestab otsusetegijaid töötama välja ohtlikkuse kriteeriumid ja määramise alused.
 15. EPE koostab analüüsi selgitamaks välja kohtuliku psühhiaatrilise ekspertiisi määramise alused.
 16. EPE seisab inimõiguste tagamise eest eestkoste pikendamise protsessis.
 17. EPE esitas 2012.a alguses seisukoha Tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu  osas, mille kohaselt planeeriti anda raviarstile sõltumatu eksperdi staatus.

VI   KOOSTÖÖ KOV, RIIGIASUTUSTE , TEENUSEOSUTAJATE  JA MUUDE ASUTUSTEGA

 1. EPE arutles Eesti tervishoiu tuleviku üle Sotsiaalministri juhitud tulevikutervishoiu ümarlaual.
 2. EPE edendab inimõiguste alast huvikaitset koostööd teiste MTÜ-dega
 3. EPE teeb koostööd PERH-ga patsientide õiguste edendamiseks ja patsiendikesksema teenuse arendamise huvides.
 4. EPE avaldas arvamust korruptsioonivastase strateegia osas.
 5. EPE uurib perekonnaasjades kohaliku omavalitsuste sotsiaaltöötajate rolli kohtueelses ja kohtumenetluses.
 6. EPE uuris, millises etapis on deinstitutsionaliseerimine Eestis.
 7. EPE jälgib valitsuslubaduste täitmist sihtgrupile olulistes küsimustes.
 8. EPE arutas Patsiendiseaduse eelnõu autoritega eelnõus esinevaid probleeme ja esitas oma seisukohad eelnõu muutmiseks.
 9. EPE teavitas otsusetegijaid vajadusest taastada majanduslanguse tingimustes kaotatud toetused
 10. EPE osales maikuus PRAXISE korraldatud mõttehommikul „Riigivalitsemine kui ühiskonna arengu sidusaine“, kus esitas vastavas töögrupis omapoolsed seisukohad kodanikuühiskonna ja tervishoiu-ning sotsiaalvaldkonna vaatenurgast.
 11. EPE esitas Siseministeeriumile seisukoha omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu osas lähtuvalt sotsiaal-ja tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõhustamise vajadusest.

.VI KOOSTÖÖ VÄLISORGANISATSIOONIDEGA

 1. EPE esitas seisukoha EN Komisjoni liikme Nils Muizniekile, kes uuris probleeme omastehoolduse valdkonnas.
 2. EPE kohtus Norra tervishoiu ombudsmani esindajatega, kellele andis ülevaate enda tegevusest.
 3. EPE jagas teavet oma tööst ja toimimisest Eesti Haiglate Liidu HOPE programmi raames toimuval kokkusaamisel.
 4. EPE jagas rahvusvahelise tasandil http://www.upr-info.org/ teavet inimõiguste tagamise kohta sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonnas.

 
Süsteemne töö
 
Hooldusravi
Hoolekanne
Kohalik areng
Taastusravi
Tervishoid
Rehabilitatsioon
Vaimne tervis
Ajalugu
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
Euroopa Patsientide Foorumi manifest
Ravi kvaliteet
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Tallinna linn KÜSK Hasartmängumaksu nõukogu Avatud Eesti Fond sm2 Mental Disability Advocacy Center Open Society Institute Balti-Ameerika Partnerlusprogramm EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Euroopa Sotsiaalfond
 
Soodne koduleht