2014

 
Sisukaart
   
 

 

Süsteemse töö teemad, millega tegelesime 2014 aastal

 

I SIHTGRUPI ÕIGUSED SOTSIAALHOOLEKANDES

 

1.            EPE seisab selle eest, et puuetega inimesed oleksid teadlikud neile võimaldatavatest sotsiaalteenustest ja taotlemise korraldamisest.

2.            EPE toonitab vajadust tõsta rehabilitatsiooniteenuse kvaliteeti.

3.            EPE juhib tähelepanu tõsistele probleemidele hooldusravi ja hooldusteenuse  kättesaadavuses ning kvaliteedis

4.            EPE toetab autistlikele inimestele suunatud toetusprogrammide arendamist.

5.            EPE seisab omastehooldajate toimetuleku ja inimväärikuse eest.

6.            EPE seisab puudega inimeste õiguste tagamise ja kaitse eest.

7.            EPE seisab eakate õiguste tagamise eest

8.            EPE seisab sihtgrupi vajaduste tervikliku käsitluse eest ning  sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi vahelise parema koostöö eest

9.            EPE seisab ÜRO Puuetega Inimeste Konventsiooni täiel määral ning põhimõtteid, eesmärke järgiva praktika rakendamise ning täitmise eest.

10.        EPE tõstatas vajaduse siduda sihtgrupile makstavad toetused tarbijahinna indeksiga

11.        EPE seisab selle eest, et inimestele oleks sundtäitmise korral tagatud elatusmiinimum

 

II SIHTGRUPI ÕIGUSED TERVISHOIUS

12.        EPE panustab EN direktiivi rakendumisele patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius ja osales direktiivi ülevõtmisega seotud Sotsiaalministeeriumi korraldusel toimivates töögruppides, teeb koostööd teiste EL patsiendiorganisatsioonidega direktiivi rakendamise osas.

13.        EPE hinnangul on oluline, et patsient saaks Tervishoiuteenuste Ekspertkomisjoni arvamust osutatud tervishoiuteenusele küsida olenemata asjaolust, kas asjas on toimunud kohtumenetlus.

14.        EPE seisab patsiendikesksuse eest ravimipoliitikas, esitas seisukoha tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ja seletuskirja tööversioonile.

15.        EPE seisab ajusurma tuvastamise kriteeriumite ja sellest isikute teavitamise eest.

16.        EPE seisab patsiendi õiguste eest saada selget ja arusaadavat teavet oma õiguste kohta tervishoius.

17.        EPE seisab ravimite parema kättesaadavuse ja odavama hinna eest, mida võimaldaks piirangute kaotamine ravimite müügis

18.        EPE hinnangul tuleb oluliselt tõhustada sotsiaal-ja tervishoiuasutustes aset leidnud surmajuhtumite ja raskete kehavigastuste tekitamise juhtumite uurimist.

19.        EPE seisab patsiendi ohutuse mõiste ja parema sisustamise eest Eestis.

20.        EPE peab vajalikuks töötada välja juhised teadva nõusoleku rakendamiseks tervishoiuasutustes.

21.        EPE hinnangul on vaja töötada välja tervishoiuteenuse osutamisel tekitatud kahju hüvitamise kohtuväline kord.

22.        EPE teeb jätkuvalt teavitustööd tõstatades vajadust ravikvaliteedi hindamiseks, monitoorimiseks ja vastavate standardite väljatöötamiseks.

23.        EPE edendab organidoonorlusega seonduvat seadusandlust ja eetikat.

24.        EPE seisab selle eest, et haruldaste haigustega laste ravi ja raviga seotud lisakulutused oleksid riiklikul tasandil kompenseeritud.

25.        EPE esitas seisukoha töövõimetoetuse seaduse eelnõule leides, et plaanitav töövõimereform ei taga piisavalt patsientide huvide kaitset.

26.        EPE jagas teavet teadusuuringu jaoks, mis analüüsib ravimifirmade tegutsemise eetikakoodeksit.

 

    III SIHTGRUPI ÕIGUSED VAIMSE TERVISE SÜSTEEMIS

27.        EPE hinnangul on vaja muuta  ööpäevaringsele erihoolekandeteenusele pääsemise  regulatsiooni selliselt, et klient pääseks teenusele mõistliku aja jooksul

28.        EPE kaitseb eestkostetavate õigusi seistes eestkoste ulatuse õiglase määramise eest ning eestkostjate parema informeerituse eest

29.        EPE seisab ühtse vaimse tervise poliitika väljatöötamise eest, mis tagaks  paremini psüühiliste erivajadustega isikute õigused ja vajadused

30.        EPE esindab sihtgrupi huve erinevates probleemides (sh tahtevastasel ravil viibimisel osutatava õigusabi teenusega seonduvalt) PERH Psühhiaatriakliinikus

31.        EPE seisab tahtevastasele ravile paigutatud isikute õiguse eest tutvuda oma juhtumi toimikumaterjalidega ja saada toimiku dokumentidest ärakirju

32.        EPE seisab jätkuvalt riigi õigusabi kvaliteedi parandamise eest kinnisesse asutusse paigutamise asjades

33.        EPE uurib erihooldekodus viibivatele isikutele pakutavate teenuste sisu ja kvaliteeti

34.        EPE soovib iga seadusevastaselt kinnipeetud isiku hüvitisõiguse austamist

35.        EPE osales mitmel nõupidamisel ja arutelul, kus käsitleti vajadust parandada vaimse tervise probleemidega inimestele osutatavate teenuste mahtu ja kvaliteeti.

36.        EPE arutas erinevate osapooltega puuetega laste vanemate õiguste üle teenuste saamisel.

37.        EPE koostab analüüsi otsusevõime hindamise aluste välja töötamise vajaduse kohta.

38.        EPE survestab otsusetegijaid töötama välja ohtlikkuse kriteeriumid ja määramise alused.

39.        EPE koostab analüüsi selgitamaks välja kohtuliku psühhiaatrilise ekspertiisi määramise alused.

40.        EPE seisab inimõiguste tagamise eest eestkoste pikendamise protsessis.

41.        EPE seisab selle eest, et rahvusvahelisel tasandil oleks olemas teave ja teadlikkus eesti seadusandlusest ja seaduste rakendamisega seonduvatest probleemidest vaimsete häiretega täiskasvanute õiguste kaitse küsimustes.

42.        EPE hinnangul vajab seadusandlust muutmist osas, milles sundravil viibival isikul endal ei võimaldata esitada taotlust sundravi muutmiseks või lõpetamiseks. Ka vajab regulatsioon muutmist sundravi jätkamise kontrollmenetluse osas.

43.        EPE seisab vaimupuudega ja psüühikahäirega isikute huvide eest valimisõiguse teostamisel.

 

VI   KOOSTÖÖ KOV, RIIGIASUTUSTE , TEENUSEOSUTAJATE  JA MUUDE ASUTUSTEGA

44.        EPE arutles Eesti tervishoiu tuleviku üle Sotsiaalministri juhitud tulevikutervishoiu ümarlaual.

45.        EPE edendab inimõiguste alast huvikaitset koostööd teiste MTÜ-dega

46.        EPE uuris, millises etapis on deinstitutsionaliseerimine Eestis.

47.        EPE teavitas otsusetegijaid vajadusest taastada majanduslanguse tingimustes kaotatud toetused

48.        EPE arutas Tallinna Puuetega Inimeste Koja  esindajatega ühiseid koostöö ja praktika jagamise võimalusi.

49.        EPE koostas koostöös Inimõiguste Keskusega puude mõistet ja määratlust käsitleva analüüsi.  

50.        Koostöö Riigikontrolliga (audiitoriga) tuvastamaks probleeme kohaliku omavalitsuse tasandil osutatavate sotsiaalteenuste kvaliteedi ja mahtudega.

51.        EPE seisab selle eest, et hoolekandeasutuses viibivate klientide õigusi piirataks võimalikult minimaalselt ning üksnes erandlikel juhtudel. Valdkonna arendamise osas koostöö AS-ga Hoolekandeteenused.

 

VI KOOSTÖÖ VÄLISORGANISATSIOONIDEGA

52.        EPE tegi koostööd väljaandega Oxford  University Press  teadvustamaks vaimsete häiretega inimeste probleemidest ja siseriiklikust seadusandlusest.

53.        EPE jagas rahvusvahelise tasandil http://www.upr-info.org/ teavet inimõiguste tagamise kohta sotsiaal-ja tervishoiuvaldkonnas.

 

 
Süsteemne töö
 
Hooldusravi
Hoolekanne
Kohalik areng
Taastusravi
Tervishoid
Rehabilitatsioon
Vaimne tervis
Ajalugu
 
2014
 
2013
 
2012
 
2011
 
2010
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
Euroopa Patsientide Foorumi manifest
Ravi kvaliteet
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Euroopa Sotsiaalfond Mental Disability Advocacy Center KÜSK Hasartmängumaksu nõukogu sm2 Tallinna linn EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Open Society Institute Avatud Eesti Fond Balti-Ameerika Partnerlusprogramm
 
Soodsad kodulehed