Uudised

 
Sisukaart
   
 

EPE esitas palve Presidendile ravimiseaduse mitte välja kuulutamiseks

30.05.2014

EPE esitas palve Presidendile ravimiseaduse mitte välja kuulutamiseks
 

30. mail 2014 esitas EPE palve Presidendile ravimiseaduse mitte välja kuulutamiseks. Presidendile saadeti järgmine kiri:

 

Lp. Toomas-Hendrik Ilves
Eesti Vabariigi President
Vabariigi Presidendi Kantselei
A.Weitzenbergi 39
Tallinn 15050
vpinfo@vpk.ee
 

30.05.2014

Palve Ravimiseaduse mitte välja kuulutamiseks

 

Austatud Eesti Vabariigi President Hr. Toomas-Hendrik Ilves,

Eesti Patsientide Esindusühing (edaspidi EPE) pöördub Teie poole murega, et Eesti rahva poolt valitud esindajate teguviis Riigikogus ei vasta õigusriigile omastele tunnustele.

21.mail 2014 võttis Riigikogu vastu Ravimiseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse, mis oma apteekide asutamise piiramise sätetega (§ 42 prim lg 1-3) riivab oluliselt ettevõtjate põhiõigusi vaba turumajanduslikus kliimas ning annab põhjendamatuid eeliseid väljavalitutele.

Põhjuseid, miks apteekide asutamise piirangud on antud seaduse mõttes mõistlikud, ei ole Riigikogu esindajad suutnud adekvaatselt motiveerida. Riigikogu Sotsiaalkomisjonil ei ole õnnestunud, Riigikohtu Põhiseaduse Järelevalve Komisjoni 3-4-1-2-13 otsuse jõustumise 6 kuulise tähtajaga, leida piisavalt andmeid selle kohta, kuidas apteekide asutamise piirangud ravimite kättesaadavust parandaks ning mil moel kaaluks rahvatervise tagamise eesmärk üles ettevõtjate võrdse kohtlemise põhimõtte.

Olukorras, kus Riigikogu Sotsiaalkomisjon on vaid arvamusel, et apteekide asutamise piirangu kehtetuks tunnistamine hoogustaks maa-apteekide sulgemist, kuid faktilised alused ja uuringud selleks puuduvad, ei ole põhjendatud aastase pikenduse andmine ebavõrdse olukorra säilimiseks ja Riigikohtu otsuse eiramiseks. EPE on seisukohal, et väide nagu apteekide asutamispiirangud võimaldaksid saavutada kogu Eestis ühtlast, kvaliteetset ja tarbija jaoks hinnasõbralikku apteegiteenust, on otsitud ja ebausutav. Seetõttu on oluline diskrimineerivad piirangud võimalikult kiiresti kehtetuks tunnistada ja pigem kehtestada ravimite kättesaadavuse parandamiseks alternatiivseid ja seaduslikke lahendusi, mida toetab ka Riigikohtu Põhiseaduse Järelevalve Komisjon oma otsusega (3-4-1-2-13 p 169).

Eestis kui õigusriigis ei tohi tekkida olukorda, kus Riigikogu saaks eirata Riigikohtu poolt tehtud otsust. Sellise olukora tekkides ei erineks Riigikogu ühestki võlgnikust või kurikaelast, kes kohtuotsust ei täida.

Seepärast pöördume Teie poole, sest  vastavalt Põhiseaduse § 105 ja 107 kuulutate Teie välja seadused ning kirjutate alla ratifitseerimiskirjadele. Väljakuulutamine Vabariigi Presidendi otsusega on enne seaduse avaldamist viimane menetlus, milleta seadus ei saa õigusjõudu. Väljakuulutamine võib olla formaalne protsess või sisaldada poliitilist või põhiseadusliku kontrolli või mõlemat, st vetoõigust.

Protseduuri kohaselt kontrollib Vabariigi President seaduse väljakuulutamise otsustamiseks väljakuulutamiseks saadetud seaduse ehtsust, menetluse põhiseaduspärasust ja seaduse sisulist kooskõla Põhiseadusega. 14 päeva jooksul on Presidendil üldjuhul võimalik leida ilmselgelt põhiseadusvastaseid sätteid. Ülejäänud vastuolud Põhiseadusega peaksid ilmnema õiguskantsleri teostatava abstraktse normikontrolli või kohtute või KOV volikogu algatatud konkreetse normikontrolli käigus. Antud hetkel on Riigikohus juba tuvastanud mitu sätet põhiseadusega vastuolus olevaks.

Kui Vabariigi President otsustab seaduse välja kuulutamata jätta, siis tuleb saata seadus koos põhjendatud otsusega Riigikogule uueks arutamiseks ja otsustamiseks. Kui Riigikogu võtab seaduse muutmata kujul uuesti vastu, on Vabariigi Presidendil õigus esitada Riigikohtule taotlus tunnistada seadus Põhiseadusega vastuolus olevaks samadel alustel, mis ta tõi välja oma motiveeritud otsuses Riigikokku tagasisaatmisel. Vabariigi Presidendil on õigus ka Riigikohtusse pöördumisest loobuda, sel juhul kuulutab ta seaduse välja. Kui Riigikogu muudab seadust, kuid ei lahenda Vabariigi Presidendi poolt osutatud õiguslikule probleemile või tekivad uued probleemid, on Vabariigi Presidendil õigus seadus uuesti välja kuulutamata jätta ja Riigikogule tagasi saata.  

Seega usume ja loodame, et kasutate endale antud seaduslikke volitusi Ravimiseadust mitte välja kuulutada ning likvideerite olukorra, kus Riigikogu saaks võtta vastu seaduse, milles sisalduvad sätted on Riigikohus oma otsusega põhiseadusvastaseks tunnistanud.

 

Palume kasutada Teile seadusega antud veto õigust ja jätta Ravimiseadus välja kuulutamata ning saata tagasi Riigikogusse uuele arutamisele.

 

Lugupidamisega,

Allkirjastatud digitaalselt

Pille Ilves
Eesti Patsientide Esindusühingu juhataja
6556973


Elvis Veidrik
Jurist/huvikaitsja
6566048

 

6. juunil 2014 kuulutas President ravimiseaduse siiski välja.

Loe pressiteadet selle kohta siit

 

 

 

 
Uudised
 
Uudiste arhiiv
 
 
06.03.2017
Diabeediravimid võivad tekitada gangreeni
11.01.2017
Uued juhised andmekaitsest ja patsiendi nõusolekust
21.12.2016
Käsimüügi ravimite infolehtede vene ja inglise keelsed tõlked on olemas
14.12.2016
EPE tunneb muret ohjeldusmeetmete kuritarvitamise üle tavahaiglates
30.11.2016
EPE toetab patsientide õigust valida hambaarsti
10.11.2016
EPE osaleb KPMG uuringus terviseandmete liikumise kohta
07.11.2016
EPE uurib kuidas on võimalik parandada vigaseid andmeid digiloos

   Eesti Patsiendite Esindusühing  Kaupmehe 14 10114 Tallinn  Tel 65 66 429 

Avatud Eesti Fond Euroopa Sotsiaalfond Hasartmängumaksu nõukogu EEA GRANTS / NORWAY GRANTS Balti-Ameerika Partnerlusprogramm Mental Disability Advocacy Center sm2 Tallinna linn Open Society Institute KÜSK
 
www kujundamine