Uudised

EPE ettepanek töötada välja ühtsed ohjeldamist käsitlevad juhised kandis vilja

11.01.2008

EPE ettepanek töötada välja ühtsed ohjeldamist käsitlevad juhised kandis vilja
 

 

Psühhiaatrilise abi seaduse § 14 sisaldub väga napp regulatsioon ohjeldamise kasutamise kohta, mis tekitab praktikas palju probleeme.
EPE tegi 2007 aastal Tervishoiuametile ettepaneku töötada välja ühtsed ohjeldamist käsitlevad juhised ja püüda juurutada mittefüüsiliste ohjeldusmeetodite kasutamist praktikas veel enne uue Psühhiaatrilise Abi seaduse vastuvõtmist.
 
EPE analüüsis teiste riikide juhiseid ohjeldamise kohta ja nende dokumenteerimist. 15.01.08 toimus esimene sellekohane nõupidamine THAM-is koos Õiguskantsleri ja Psühhiaatrite Seltsiga, millele järgnesid regulaarsed töögrupi kohtumised kuni septembrini ning mille käigus valmistati ette juhendi eelnõu. 19.08 tutvustati juhendit Sotsiaalministeeriumile ning septembris saadeti see tutvumiseks psühhiaatrilise abi osutajatele.  
 
Uudsena sisaldab ohjeldamise regulatsioon järgmisi aspekte:
1)       ka keemilist ohjeldamist tunnustatakse ohjeldamisena
2)       ohjeldada võib ainult kohtumääruse alusel paigutatud klienti,
3)       ohjeldusmeetmete rakendamise peab kindlasti heaks kiitma arst,
4)       ohjeldamise kasutamise pikendamise otsuse võib teha ainult arst
5)       psühhiaatriakliinikud peavad raporteerima Tervishoiuametile igast ohjeldamise juhtumist,mis kestab üle 24 tunni,
6)       pärast ohjeldamise lõppemist tuleb patsiendiga läbi viia debriifing
7)       psühhiaatrilise teenuse osutaja peab ohjeldamise kohta pidama registrit ja tegema sellest regulaarselt kokkuvõtteid Tervishoiuametile
8)       psühhiaatrilise teenuse osutajad teevad patsientidele kättesaadavaks materjalid inim-ja patsiendiõiguste kohta ja peavad aitama patsiente kaebuste adressaadile toimetamisel
9)       ohjeldatud patsiendid esitavad kaebused teenuse osutajale,
10)   esimeseks instantsiks ohjeldatud patsientide kaebuste läbivaatamisel on Tervishoiuamet
 
 
Vaata kehtivat Sotsiaalministri määrust ohjeldamise nõuete kohta psühhiaatrias:
 

Ohjeldusmeetmete rakendamise jälgimise sagedus, ohjeldusmeetme rakendamise järgse vestluse läbiviimise ning ohjeldusmeetme rakendamise kohta isikule selgituste andmise tingimused ja kord ning Terviseametile ohjeldusmeetmete rakendamisest teavitamise kord ja esitatavate andmete loetelu