Uudised

EPE alustas tööd EMP Vabaühenduste Fondi projekti all

22.03.2013

Tänasest alustas EPE tööd EMP Vabaühenduste Fondi rahastatava projektiga "Sotsiaalne turvalisus on inimõigus", mis on suunatud terviseprobleemide ja puuetega inimeste ning nende omaste inimõiguste paremale teostumisele ning sotsiaalse turvatunde suurendam
 

Projektiga toetatakse ja edendatakse võrdsete võimaluste loomist ja diskrimineerimise vähendamist sihtgrupi seas ning aidatakse haavatavatel gruppidel osaleda otsustusprotsessis.

Projekti käigus viib EPE läbi süsteemse eestkoste tegevusi, saavutamaks spetsiifilisi eesmärke ning käivitamaks muutusi kahekümnes erinevas süsteemi puudujääkidest tingitud probleemis, mida on varasema töö käigus täheldatud sihtgrupi elus. Projekti eesmärk on sotsiaal- ja tervishoiusüsteemi parandamine neis kahekümnes teemas, sihgruppide parema elukvaliteedi eest seismine ja inimõiguste reaalne teostumine.

Sotsiaalse toimetuleku tagamiseks hakkab EPE teostama eestkostet vajadustepõhiste teenuste ja toetuste saamiseks ning toetuste sidumiseks tarbijahinna indeksiga võrdväärselt Riigikogu liikmete palgasüsteemiga, perekonnaseaduse vastavusse viimiseks põhiõigustega, uute sotsiaalteenuste loomiseks, arendamiseks ja nende kvaliteedi tagamiseks ka pärast eurotoetuste lõppemist 2020. aastal, infovahenduse parandamiseks puuetega inimeste problemaatikas (et inimesed ei kukuks nö infoauku), omastehooldajate toetamiseks ning puuetega laste vanemate õiguste tagamiseks teenuste saamisel.

Kvaliteetse, vajaduspõhise ja kättesaadava tervishoiu tagamiseks on EPE-l kavas toetada vajadustepõhise tervishoiuteenuste paketi tagamist patsientidele, taotleda majanduslanguse käigus kaotatud toetuste taastamist (näiteks hambaravis), patsientide kaebuste sõltumatuma lahendamise tagamist kohtueelses menetluses ja nn mittesüülise kohtueelse menetluse käivitumist ning sisulise ravikvaliteedi jälgimist ja tagamist (vastavate standardite ja ravijuhiste alusel).

Vaimse tervise probleemidega inimeste õiguste tagamisel on kavas taotleda ühiskonnateenuste laiendamist, kahju hüvitamist alusetu kinnipidamise eest, ohtlikkuse määramise ja otsusevõime hindamise kriteeriumide väljatöötamist ja järgimist, tagada ka psühhiaatrilistele patsientidele protsessiõigus ja õigus tutvuda oma kohtu- ja ravidokumentidega ning kaotada massiline erinormi kasutamine antud küsimuses juhtumi sisu arvestamata, samuti aluste kehtestamine sundusliku kohtuekspertiisi määramiseks ning inimõiguste tagamine eestkoste pikendamisel ning teadvustada ja parandada füüsilisest isikust eestkostjate informeerimisvajadust. Lisaks tervishoiuteenuste sisulise kvaliteedi jälgimisele taotleb EPE ka hoolekandeteenuste sisulise kvaliteedi jälgimise süsteemi ja vastavate hindamismõõdikute loomist.