Uudised

Sundravi patsientide õiguste olukord on paranemas

21.08.2008

Sundravi patsientide õiguste olukord on paranemas
 

EPE on juba 2004.a. alates pööranud Justiitsministeeriumi tähelepanu asjaolule, et sundravi määramisel rikutakse isikute protsessiõigusi. Kahjuks ei pööranud JUM sellele tookord mingit tähelepanu. Uuesti võttis EPE selle teema üles 2007.a., kus mitu sundravil olnud kliendijuhtumit sai suunatud õiguskantselrile ning väljatoodud mitmeid sundraviga seotus inimõiguste rikkumisi. Õiguskantsler nõustus EPE-ga mitmes asjaolus ning leidis, et on lubamatu kui kohus ei kohtu kohtualusega ja kui kohtualune ei kohtu oma advokaadiga.

2008.a.aastal alustas JUM uuringut, milline on olukord sundravi määramise ja lõpetamise menetlustega ja kaasas sellesse töösse ka EPE. EPE esindajaid intervjueeriti JUM poolt 26.08.08 kohtumisel ning lisaks suulisele informatsioonile esitas EPE oma ettepanekud sundravi kohta ka kirjalikult. Muuhulgas toonitas EPE kohtunike, politseinike ja advokaatide koolitusvajadust inimõiguste põhinõuetest ja EIK kaasustest isiku paigutamist prühhiaatriahaiglasse kriminaalmenetluse käigus. Koolitust tuleb läbi viia ka ohtlikkuse hindamise ja otsusevõime hindamise kohta ning koolituse läbiviimisse tuleb kaasata väliseksperte. Lisaks sellele tegi EPE ettepaneku, et sundravi küsimuste põhiprintsiibid tuleb sätestada uues loodavas vaimse tervise seaduses.
 
 
Loe Justiitsministeeriumi teistest uuringutest  http://www.just.ee/33499
Määratud kaitsja kättesaadavus ja kvaliteet kriminaalmenetluses

Loe ka Anneli Soo magistritööd  Ebaefektiivne kaitse kriminaalmenetluses: mõiste ja probleemistik

 

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).