Uudised

EPE alustab piiriüleste patsiendiõiguste direktiivi järelevalvet rahvusvahelisel tasandil

18.05.2013

Seitsmenda Euroopa patsiendiõiguste päeva puhul Brüsselis toimunud Euroopa patsiendiorganisatsioonide kohtumisel andis EPE nõusoleku ühineda manifestiga, mille kohaselt asutakse koos jälgima,kuidas EL liikmesriigid järgivad piiriüleste patsiendiõiguse dir
 

Patsientide õigus informeeritud nõusolekule (art 4 § 1.b) tunnustab ametlikult patsientide õigust vabale valikule ja informatsioonile, mis on eelduseks teadva nõusoleku andmiseks. Selliste sätete järgimine võimaldab igal patsiendil teha teadlikke valikuid lähtuvalt oma isiklikest vajadustest ja nõudmistest nii kodumaal kui teistes Euroopa Liidu riikides.

Teadliku valiku tegemiseks on patsiendil vaja informatsiooni erinevate raviviiside ja meetodite, tervishoiuteenuse kättesaadavuse, kvaliteedi ja turvalisuse kohta. Selline info võib olla küll saadaval erinevates dokumentides ja raportites, millele kodanikel on formaalselt ligipääs olemas, kuid mis pole neile mõistetavad kas erialase terminoloogia tõttu või võrdlusvõimaluse puudumise tõttu teiste tervishoiuteenust pakkuvate asutustega nende elukohas ja väljaspool seda.

Ülalmainitud direktiiv sätestab, et liikmesriigid peavad tagama riiklike kontaktpunktide konsultatsioonivõimaluse patsiendiorganisatsioonidega, mis annab võimaluse tõhustada koostööd riiklike institutsioonide, teenuse kasutajate ja patsiendiesindajate vahel, leppimaks kokku, kuidas parimal moel viia kokku patsiendi vajadused ja ootused reaalsete võimalustega. Selleks jälgime seitset aspekti:

1. kogu direktiivis mainitud informatsioon peaks olema otseselt kättesaadav riiklikest kontaktpunktidest, see puudutab informatsiooni eri liikmesriikides pakutavate ravivõimaluste, tervishoiuteenuse kättesaadavuse, kvaliteedi, turvalisuse ja teenuste hindade kohta.

2. Riiklikes kontaktpunktides peaks olema kättesaadav informatsioon ooteaja pikkuse ja teenuse humaniseerimise kohta, mis ei ole küll eraldi direktiivis välja toodud, ent on patsientide valiku tegemise juures võtmeküsimused.

3. Lisaks veebiportaalile peaks kontaktpunktis olema võimalus pakkuda ka telefoni ja e-kirja teel informeerimise teenust.

4. Kogu kontaktpunktides vahendatav informatsioon peaks olema kättesaadav mitmes keeles, kaasa arvatud inglise keeles. Veebiportaalidel olev info võiks olla võimalikult palju graafilises esituses, mis ei nõua põhjalikumat keeleoskust.

5. Veebiportaalidel kättesaadava informatsiooni sisu, esitus- ja organiseerimisviis peab olema kooskõlastatud patsientide ja teenusekasutajate esindajatega, et see oleks võimalikult kergesti kättesaadav ja mõistetav kõigile kodanikele.

6. Kontaktpunktides edastatava informatsiooni tõhusust tuleb hinnata koostöös patsientide ja tarbijate esindajatega regulaarselt.

7. Direktiivist lähtuvaid kodanikuõigusi ja kontaktpunkte tutvustavad infokampaaniad peaksid aset leidma direktiivis sätestatavate meetmete kohaldumisel igas liikmesriigis enne 25. oktoobrit. Neisse kampaaniatesse peavad olema kaasatud kodanikeühendused ja teenuse tarbijaid esindavad patsiendiorganisatsioonid.

 

 

Eesti Patsientide Esindusühingu uudised leitavad ka teemalehel (klikka delfi logol).