Patsientide õigused

Patsientide õigused:

 1. Õigus tervishoiule  (sh õigus ennetavatele meetmetele ja uuendustele)
 1. Õigus tervishoiuteenustele ligipääsule
 1. Õigus inimlikule ja isikuõigusi austavale kohtlemisele
 1. Õigus isikupuutumatusele ja õigus teha otsuseid oma keha osas (sh teadev nõusolek)
 1.  Enesemääramisõigus ja õigus toetatud otsusetegemisele vähenenud võimekuse korral
 1. Õigus informatsioonile ja tutvuda ravidokumentidega
 1. Õigus teenuseosutaja valikule
 1. Õigus privaatsusele ja konfidentsiaalsusele, isikuandmete kaitse
 1. Õigus kvaliteetsele arstiabile
 1. Õigus õigeaegsele arstiabile
 1. Õigus turvalisele teenusele
 1. Patsiendi õigus olla kaitstud kliinilistes uuringutes
 1. Õigus individuaalsele kohtlemisele
 1. Õigus elule (sh õigus efektiivsele surmajuhtumite uurimisele)
 1. Piinamise/alandava kohtlemise keeld ja õigus kannatuste vältimisele
 1. Patsiendi õigused organdoonorluses
 1. Patsiendiõigused erinevates olukordades: alaealised patsiendid, loote õigused, ema õigus oma kehale, surrogaatemadus, eutanaasia, piiriülene tervishoid jm
 1. Psüühilise erivajadustega isikute õigused – kinnisesse asutusse paigutamisel, ohjelduse korral, teovõime piiramise korral, ohtlikkuse või otsusevõime hindamisel  jm
 1. Õigus õiguskaitsele ja protsessiõigused
 1. Õigused kaebuste menetlemises
 1. Õigus kompensatsioonile tekitatud kahju korral

 

Puudega inimeste õigused:

 1. Võrdsus ja mittediskrimineerimine
 1. Juurdepääsetavus
 1. Õigus elule
 1. Võrdne tunnustamine seaduse ees
 1. Juurdepääs õigusemõistmisele
 1. Õigus vabadusele ja isikupuutumatusele
 1. Kaitse ekspluateerimise, vägivalla ja väärkohtlemise eest ja õigus kannatuste vältimisele
 1. Kehalise ja vaimse isikupuutumatuse kaitse – õigus nõusolekule
 1. Puudega inimeste õigus liikumisvabadusele
 1. Õigus iseseisvale elule ja kogukonda kaasamisele
 1. Isiklik liikumisvõime
 1. Sõna ja arvamusvabadus ning juurdepääs teabele
 1. Eraelu puutumatus
 1. Kodu ja perekonna austamine
 1. Õigus haridusele
 1. Õigus tervishoiule
 1. Habilitatsioon ja rehabilitatsioon
 1. Töö ja tööhõive
 1. Küllaldane elatustase ja sotsiaalne kaitse
 1. Osalemine poliitilises ja avalikus elus
 1. Osalemine kultuurielus, virgestus-, puhke- ja sporditegevuses

 

Naiste, laste, kinnipeetute inimõigused tervise kaitsel:

 1. Kinnipeetute õigused tervise kaitsel, kinnipidamise tingimused
 1. Ohvrite õigused lähisuhte vägivalla korral