Uudised

EPE uuring paljastab, et suur osa sotsiaal- ja hoolekandeteenustest ei ole kättesaadavad

19.02.2014

EPE uuring paljastab, et suur osa sotsiaal- ja hoolekandeteenustest ei ole kättesaadavad
 

EPE avaldas uuringuraporti "Sotsiaal- ja hoolekandeteenuste osutamine puuetega inimestele Eesti omavalitsustes", mis paljastab, et suur osa sotsiaal- ja hoolekandeteenustest ei ole Eestis kättesaadavad.

Läbiviidud uuring kinnitas puuetega ja erivajadusega inimeste väga ebavõrdset olukorda teenuste saamisel Eesti eri paigus ning tõi välja drastilise olukorra teenuste mittekättesaadavuse osas. Nii oli vastanud kohalikes omavalitsustes puuetega inimestele keskmiselt kättesaadavad vaid kuus sotsiaalteenust vaadeldud kolmeteistkümnest. Erihoolekandeteenustest oli keskmiselt kättesaadav vaid üks teenus vaadeldud viiest. Viiendikus KOV-idest polnud kättesaadav mitte üksi erihoolekandeteenus.

Uuringust selgus, et ebavõrdsed tingimused on tugevalt seotud omavalitsuste suurusega. Puuetega inimeste sotsiaalteenuste kättesaadavus on väiksema eelarve ja elanike arvuga omavalitsustes kolm kuni kuus korda piiratum, kui suuremates omavalitsustes. Erihoolekandeteenuste kättesaadavuse ebavõrdsust ilmestab fakt, et kolmandikus väiksema eelarvega KOV-idest pole kättesaadav mitte ükski erihoolekandeteenus.

Samuti on puuetega ja erivajadusega inimestele suunatud teenuste kätesaadavus oluliselt seotud vaneamaealiste osakaaluga omavalitsustes – suurema vanemaealiste osakaaluga omavalitsustes on näiteks vaimupuudega isikute päevakeskuse teenus üle kümne korra vähem kättesaadav, kui nendes omavalitsustes, kus vanemaealisi osakaal on väiksem. Toodud seos seab sihtgrupi eriti ebavõrsesse olukorda Eesti eri paigus, kuna mitmete teenuste korral on just vanemaealiste hulgas vajadus teenuste järele suurem.

Puuetega ja erivajadustega inimestele suunatud teenuste kättesaadavust piirab uuringu põhjal kõige enam finantsvahendite puudus, samuti on oluliseks piiravaks teguriks spetsialistide puudus. Puuetega inimeste abistamist piirab ka see, et omavalitsuste teadlikkus enda vallas või linnas elavatest puuetega inimestest on väga madal.

Oluliseks probleemiks teenuste kättesaadavuse tagamisel on tihti omaosaluse nõue, mis teenuste korraldaja hinnangul peaks olema küll sihtgrupile jõukohane, kuid mis tegelikkuses muudab teenuse paljudele kättesaamatuks. Nii langes sotsiaaltranspordi kasutamine ühes omavalitsuses drastiliselt peale seda, kui see polnud enam tasuta kättesaadav.

Omavalitsuste ootused riigi suhtes olid muuhulgas, et riik määratleks selgelt teenused, mille kättesaadavus peaks olema sihtgrupile tagatud ning kindlustaks selleks ka vajalikud finantsvahendid. See ootus ühtib riigikontrolli ja OECD poolse tähelepanujuhtimisega Eesti riigi ülesannetest sotsiaalteenuste korraldamisel.

Uuringut rahastas EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel

Loe uuringut:

>>
KOV uuring EPE