Uudised

Euroopa patsiendid soovivad patsiendikesksemat lähenemist

19.04.2011

TALLINN, 18. aprill 2011. Tänasel Euroopa patsiendiõiguste päeval avalikustatakse 20 Euroopa riigis läbi viidud patsiendiõiguste hindamise tulemused, mille järgi saavutas Eesti üllatusliku kuuenda koha, ennetades isegi selliseid tuntud heaoluriike nagu So
 

Hindamise aluseks võeti vastused, mille andsid sotsiaalministeeriumi, riigi suurima voodikohtade arvuga haigla (Eestis oli see Põhja-Eesti regionaalhaigla), patsiendiorganisatsioonide ja erinevate uuringuid avaldavate tervishoiuasutuste esindajad. Eesti sai üldarvestuses maksimaalsest 100 pallist kokku 75, mis uuringu kohaselt näitab, et Euroopa patsiendiõiguste hartas loetletud õigused on Eestis peaaegu kaetud.

Kõige enam arendamist vajavad Eestis õigus vabale valikule. Patsiendid saavad Eestis vabalt valida vaid neid teenuseid, mida rahastab Haigekassa, samas pole nende teenuste valikul arvestatud patsientide vajaduste ja eelistustega. Eesti Patsientide Esindusühing on seisukohal, et teatud osa kindlustusrahast peaks käima patsiendiga kaasas, mis tagaks ka tervishoius võimaluse vabamalt valida teenusepakkujat. Suurimad probleemid on Eestis taastus- ja hooldusravis, diskrimineerimine toimub vaba valiku osas nii elukoha, sissetuleku kui haiguse liigi järgi.
 
Patsiendiõiguste uuringu tulemuste tutvustamisel Brüsselis selgus, et kõikjal Euroopas on probleeme õigeaegse ligipääsuga tervishoiuteenusele, patsiendi vaba valiku ning info saamisega nii ravivõimaluste, tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis orienteerumise kui patsiendiõiguste kohta.
 
Eesti Patsientide Esindusühingusse laekub aina rohkem kaebusi, kus patsiendid tunnevad muret arstide suhtumise pärast oma töösse ja on mures, et ravimifirmade vajaduste rahuldamist eelistatakse patsientide vajaduste rahuldamisele. Sellega seondub vaba valiku teine aspekt – kuidas valida ravimeetodit ja raviviisi, kui patsiendil puudub info kõikvõimalike variantide kohta ja raviarst annab soovitused oma eelistuste või teadmiste piires, eirates kõiki teisi ravivõimalusi. Euroopa patsiendiõiguse päevale pühendatud üritusel Brüsselis rõhutati mitmel korral vajadust teha patsientidele kättesaadavaks kõikvõimalik info, mis on talle hädatarvilik otsuse langetamisel. Arstidele tähendab see ka vastutuse jagamist, aga ka lahti laskmist oma isiklikest hinnangutest ja inimese vaba valiku tunnustamist ning tema otsusega leppimist, ükskõik milline see ka pole. Info andmise juures on võtmeküsimus põhjalik selgitamine ja üksteise austamine.
 
Itaalias tegutsev kodanikeühendus Active Citizenship Network viis patsiendiõiguste hindamise läbi teistkordselt, eelmine hindamine toimus aastal 2005 ja Eesti selles ei osalenud.
 
Eesti Patsientide Esindusühing annab põhjalikuma ülevaate ja korraldab arutelu uuringu tulemustest 17. mail.