Uudised

Vaid 6% haigestunutest jääb haiguslehele

29.01.2013

CV Keskuse internetiküsitlusest selgusid jahmatavad numbrid. 2021 inimest vastas küsimusele: "Kas oled haigena tööl käinud, et palgas mitte kaotada?". Selgus, et vaid 6% vastanutest jääb haigestumise korral haiguslehele.
 

 58% vastanutest ei võta pidevalt haiguslehte. 28% teeb seda aeg-ajalt. 8% ei võta haiguslehte pigem seetõttu, et kardavad tööd kaotada. Vaid 6% vastanutest jääb haiguse korral haiguslehele.

Haigena tööl käimine on seotud haigushüvitiste maksmisega.

Millal saab haigushüvitist?

Haigushüvitiste maksmine sõltub töövabastuse põhjusest.  Haigestumise, karantiini, olme- ja liiklusvigastuse ning viimase tagajärjel tekkinud tüsistuse või haigestumise korral kolme esimese päeva eest töötaja hüvitist ei saa. 4.–8. päevani maksab hüvitist tööandja, alates 9. päevast haigekassa. Hüvitise määraks on 70% arvutatuna päevatulust – tööandja lähtub seejuures töötajale viimase kuue kuu jooksul makstud keskmisest töötasust, haigekassa töötaja eest eelneval kalendriaastal makstud sotsiaalmaksust.

 Kui kindlustatu on olnud haige kauem kui 120 (tuberkuloosi korral 178) kalendripäeva, tuleb tema raviarstil hüvitise maksmise pikendamiseks või püsiva töövõimetuse otsuse tegemiseks saata hiljemalt 121. (tuberkuloosi korral 178.) päevaks arstliku ekspertiisi komisjoni taotlus.

 Haiguslehe võib arst vajadusel väljastada ka pikemaks ajaks kui hüvitise maksmise periood. Piirang on ainult hüvitise maksmise perioodil, mitte haiguslehe kestvusel.

 Seoses 1. juulil 2009 jõustunud ravikindlustuse seaduse (RAKS) muudatusega – muudeti ajutise töövõimetushüvitise arvestamise aluseks olevat kalendripäeva keskmise tulu arvutamise korda. RAKS § 55 lõikele 1 lisati lõik: kalendripäeva keskmise tulu arvutamisel ei võeta arvesse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 1 punktide 1–3 ja 6–13 ning lõike 11 alusel riigi, valla või linna poolt makstavat sotsiaalmaksu ja lõikest 2 eemaldati lause: arvust 365 arvatakse maha päevade arv, millal kindlustatud isik oli töö- või teenistuskohustuste täitmisest või majandus- või kutsetegevusest ajutiselt vabastatud töövõimetuslehe alusel.